Glosārijs

Atrast visus terminus:
Izvēlieties vēstuli:
A (4) | B (1) | D (3) | E (3) | F (2) | G (2) | H (2) | I (3) | M (2) | N (1) | P (2) | R (2) | S (2) | V (3)
 • Ar darbinieku vecumu saistīto problēmu risināšana

  nozīmē dažādus  personālvadības aspektus, galveno uzmanību pievēršot novecošanai, un plašākā nozīmē – ar darbaspēka novecošanu saistīto jautājumu risināšanai, izmantojot tādus līdzekļus kā politikas izstrāde vai sarunas par darba koplīguma nosacījumiem (Avots)

  Ar darbinieku vecumu saistīto problēmu risināšanas pamatā ir šādi būtiski principi: 

  • uzsvars tiek likts uz preventīvajiem pasākumiem, nevis problēmu risināšanu, reaģējot uz tām;
  • uzmanība tiek pievērsta visam darba mūžam un visām vecumu grupām, nevis tikai gados vecākiem darbiniekiem;
  • visaptveroša pieeja, kas sekmē efektīvu vecumu pārvaldību.

  (Avots)

 • Ar darbu saistīts stress

  Cilvēki piedzīvo stresu darbā tad, kad darba vietas izvirzītās prasības nav līdzsvarā ar tiem fiziskajiem un garīgajiem resursiem, kas cilvēkiem ir pieejami, lai izpildītu minētās prasības. (Avots)

 • Ārstnieciskā rehabilitācija

  Ārstnieciskās rehabilitācijas mērķis ir atjaunot cilvēku, kuriem ir fiziski vai garīgi traucējumi, vai cilvēku ar invaliditāti, funkcionālās vai garīgās spējas un dzīves kvalitāti.

 • Atgriešanās darbā
  ir jēdziens, kas ietver visas darbības, kuru mērķis ir nodrošināt cilvēku, kam invaliditātes, slimības vai novecošanas dēļ ir mazinājušās , reintegrāciju darba vietā.