Noderīgas saites

nozīmē dažādus  personālvadības aspektus, galveno uzmanību pievēršot novecošanai, un plašākā nozīmē – ar darbaspēka novecošanu saistīto jautājumu risināšanai, izmantojot tādus līdzekļus kā politikas izstrāde vai sarunas par darba koplīguma nosacījumiem (Avots)

Ar darbinieku vecumu saistīto problēmu risināšanas pamatā ir šādi būtiski principi: 

  • uzsvars tiek likts uz preventīvajiem pasākumiem, nevis problēmu risināšanu, reaģējot uz tām;
  • uzmanība tiek pievērsta visam darba mūžam un visām vecumu grupām, nevis tikai gados vecākiem darbiniekiem;
  • visaptveroša pieeja, kas sekmē efektīvu vecumu pārvaldību.

(Avots)