Ordlista

Hitta alla termer:
Välj en bokstav:
A (13) | B (1) | F (5) | H (2) | K (2) | L (2) | M (3) | P (5) | R (2) | S (2) | V (1) | W (1) | Y (1)
 • Flexibel arbetstid

  gör det möjligt att uppfylla behoven både för arbetstagaren och företaget genom att genomföra ändringar i tidsschemat (när), platsen- (var) och sättet (hur) på vilket arbetstagaren arbetar. (Source) (Source)

 • Flexibel pensionsålder

  innebär att arbetstagaren får större frihet i sina pensionsbeslut. Det kan innebära ekonomiska incitament för att gå i pension senare eller att arbetstagaren får tillgång till en del av sina pensionsförmåner i utbyte mot nedsatt arbetstid. (Source)

 • Funktionell ålder
  är ett mått på en persons funktionella konditionsnivå i förhållande till andra människor med samma kronologiska ålder och kön.
 • Funktionsnedsättning och Funktionshinder

  Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. En fysisk eller psykisk försämring som kan hämma arbetstagarens utförande av arbetsuppgiften. 

  Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

  I gruppen arbetstagare med funktionshinder  ingår människor med kroniska, långvariga eller gradvis ökande besvär. 

  (Source)

 • Fysisk ålder
  Fysisk eller biologisk ålder är ett mått på hur bra eller dåligt kroppen fungerar i förhållande till den kronologiska åldern.