Dobre praktyki

W małej organizacji dbającej o dobrostan dzieci i zapewniającej wsparcie dla młodych ludzi w trudnej sytuacji, odkryto że starsi pracownicy (powyżej 50. r. ż.) byli regularnie nieobecni lub przebywali na długoterminowych zwolnieniach. W celu zatrzymania doświadczonych pracowników uruchomiono pilotażowy projekt, mający na celu zmianę ról pracowników poprzez podejście partycypacyjne.

W dużej firmie wydobywczej stwierdzono, że wśród pracowników rośnie liczba nieobecności z powodu choroby a także liczba zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Firma zainicjowała program, którego celem było odwrócenie tego procesu. Chodziło także o poprawę stanu zdrowia pracowników poprzez podnoszenie świadomości i działania na rzecz promocji zdrowia.

Mała organizacja wsparcia dla rodzin zatrudnia same kobiety, które doznają znaczącego stresu i wypalenia zawodowego, ze względu na wysokie koszty emocjonalne wykonywanej pracy. W przedsiębiorstwie poszukiwano sposobu na poprawę warunków pracy tak, aby zmniejszyć ubytki kadrowe.

Firma świadcząca usługi naziemnej obsługi samolotów zatrudnia 500 osób, z których ponad połowa pracuje w systemie zmianowym. W ostatnich latach zauważono, że w firmie coraz większym problemem staje się absencja chorobowa oraz o etiologii zawodowej. Zainicjowano program, który miał na celu: 1) poprawę ogólnego stanu zdrowia załogi oraz 2) pomoc pracownikom w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Duża międzynarodowa firma uruchomiła program promocji zdrowia, aby stworzyć zdrowsze miejsce pracy dla wszystkich osób tam zatrudnionych. Stwierdzono, że pracowników do pracy motywują różne rzeczy; zdecydowano się więc na wdrożenie takiego programu, z którego mógłby skorzystać pracownik, niezależnie od wieku.

Firma cementowa zatrudnia ponad 200 osób, prawie jedna trzecia z nich jest powyżej 50. roku życia. Ponieważ starsi pracownicy są bardziej narażeni na wypadki w miejscu pracy, w firmie podjęto działania, mające na celu uczynienie miejsca pracy bardziej bezpiecznym i zdrowszym dla wszystkich osób tam zatrudnionych.