Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (5) | B (1) | C (2) | E (1) | F (4) | G (3) | H (1) | I (1) | L (2) | M (3) | O (1) | P (3) | R (4) | S (1) | T (1) | W (6) | Z (1)
  • Pbm's

    Met (persoonlijk beschermingsmiddelen) wordt alle uitrusting bedoeld die bestemd is om door de werknemer te worden gedragen of vastgehouden (kleding, helmen, brillen) om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Hieronder vallen ook alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen. Beschermingsmiddelen kunnen bescherming bieden tegen onder meer fysieke, elektrische, thermische, chemische en biologische gevaren en tegen zwevende deeltjes in de lucht. Pbm's moeten worden gebruikt wanneer de risico's niet kunnen worden vermeden of niet voldoende kunnen worden beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met procedés op het gebied van de arbeidsorganisatie. (Bron)

  • Psychologische leeftijd
    De geeft aan hoe oud iemand zich voelt en gedraagt. Dit is subjectief en gebaseerd op de eigen inschatting van de persoon.
  • Psychosociale risico's

    worden gedefinieerd als de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.  (Bron)