Osvedčené postupy

Malá organizácia v oblasti starostlivosti o mládež poskytujúca služby sociálnej podpory problémovým mladým ľudom zistila, že jej pracovníci starší ako 50 rokov pravidelne chýbali alebo boli dlhodobo práceneschopní z dôvodu chorobu. V snahe udržať týchto skúsených pracovníkov sa pripravil pilotný projekt s cieľom prepracovať ich role pomocou participatívneho prístupu.

Veľká uhoľná ťažobná spoločnosť zistila medzi pracovníkmi narastajúcu mieru práceneschopnosti z dôvodu choroby a poškodení podporno-pohybovej sústavy. Spoločnosť spustila program zníženia práceneschopnosti z dôvodu choroby a výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy (PPPS) prostredníctvom prevencie. Jeho cieľom bolo tiež zlepšenie zdravotného stavu pracovníkov pomocou informačných činností a činností na podporu zdravia.

Malá rodinná organizácia poskytujúca podporné služby má len zamestnankyne a tie trpeli značným stupňom stresu a vyhorenia z dôvodu vysokých emocionálnych nárokov v práci. Potrebovali nájsť spôsob, ako zlepšiť pracovné podmienky, aby znížili fluktuáciu zamestnankýň.

Firma poskytujúca letiskové služby má 500 zamestnancov, z ktorých viac ako polovica pracuje na zmeny. V posledných rokoch firma zistila problém so zvyšujúcou sa práceneschopnosťou z dôvodu choroby a zdravotného postihnutia z povolania. Iniciovala program zlepšenia celkového zdravotného stavu pracovníkov a rovnováhy medzi pracovným a osobným životom, ktorý je postavený na prístupe zohľadňujúcom celý životný cyklus človeka.

Veľká nadnárodná spoločnosť iniciovala program podpory zdravia s cieľom vytvoriť zdravšie pracoviská pre každý vek. Uvedomili si, že pracovníkov motivujú rôzne veci a rozhodli sa vypracovať program, v ktorom je pre každého niečo.

Cementáreň zamestnáva viac ako 200 pracovníkov, takmer tretina z nich je staršia ako 50 rokov. Keďže u starších pracovníkov je vyššie riziko úrazu na pracovisku, firma sa chcela zamerať na ozdravenie práce a zvýšenie jej bezpečnosti pre všetkých.