Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (3) | B (2) | C (2) | D (3) | E (1) | F (4) | G (2) | I (1) | L (2) | M (2) | O (1) | P (3) | R (3) | S (1) | W (2) | Z (1)
  • Pbm's

    Met (persoonlijk beschermingsmiddelen) wordt alle uitrusting bedoeld die bestemd is om door de werknemer te worden gedragen (kleding, helmen, brillen) om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Hieronder vallen ook alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen. Beschermingsmiddelen kunnen bescherming bieden tegen onder meer fysieke, elektrische, thermische, chemische en biologische gevaren en tegen zwevende deeltjes in de lucht. Pbm's moeten worden gebruikt wanneer de risico's niet kunnen worden vermeden of niet voldoende kunnen worden beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met procedures op het gebied van de arbeidsorganisatie. (Bron)

  • Psychologische leeftijd
    De geeft aan hoe oud iemand zich voelt en gedraagt. Dit is subjectief en gebaseerd op de eigen inschatting van de persoon.
  • Psychosociale risico’s

    Psychosociale risico's zijn die aspecten van de werkindeling en de manier waarop het werk wordt georganiseerd en beheerd die, samen met de sociale context en de omgeving waarbinnen zij zich voordoen, psychische of lichamelijke schade kunnen berokkenen. Problemen als en geweld en pesterijen op het werk hangen samen met psychosociale risico's. (Bron)