God praxis

Opteam Nestor är en tjänst som förmedlas av ett privat rekryteringsbolag. Tjänsten innebär att man hyr ut pensionerade yrkesarbetare till de företag som de förut brukade arbeta för eller till andra företag.

Finlands största pensionsförsäkringsbolag och privata investeringsbolag lanserade 2006 “A Good Age” (Hyvär Ikä), en handledning i hur man skapar och inrättar åldershanteringsprogram på arbetsplatser.

En liten ungdomsstödsorganisation för utsatta ungdomar konstaterade att de anställda över 50 år ofta var borta från arbetet eller långtidssjukskrivna. I ett försök att hålla kvar dessa erfarna medarbetare på fältet, utvecklades ett pilotprojekt med målsättningen att tillsammans med de anställda utforma nya arbetsroller.

Ett stort kolgruveföretag konstaterade ökad sjukfrånvaro och muskel- och skelettbesvär hos sina anställda. Företaget införde ett program för att minska sjukfrånvaron och uppkomsten av muskel- och skelettbesvär genom förebyggande åtgärder. Man beslöt också att förbättra de anställdas hälsa genom undervisning och hälsofrämjande aktiviteter.

En liten familjesupport-och serviceorganisation bestod endast av kvinnliga medarbetare som led av stress och utbrändhet på grund av höga känslorelaterade krav i arbetet. Det krävdes en lösning för att förbättra arbetsförhållandena och minska medarbetaromsättningen.

Ett flygplatsserviceföretag hade 500 anställda varav över hälften jobbade i skift. Företaget konstaterade ett växande problem med sjukfrånvaro och arbetsrelaterade . Man införde därför ett program för att förbättra de anställdas allmänna hälsa och balansen mellan arbetsliv och fritid med ett livslångt perspektiv.