Καλές πρακτικές

Ένας μικρός οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας για νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοί του ηλικίας άνω των 50 ετών απουσίαζαν τακτικά με μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι έμπειροι αυτοί εργαζόμενοι, δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με σκοπό να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι τους χρησιμοποιώντας μια συμμετοχική προσέγγιση.

Μια μεγάλη εταιρεία εξορύξεων παρατήρησε αύξηση των ποσοστών απουσιών λόγω ασθένειας και μυοσκελετικών παθήσεων μεταξύ των εργαζομένων της. Η εταιρεία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας και τη συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) μέσω της πρόληψης. Σχεδίαζε επίσης να βελτιώσει την υγεία των εργαζομένων με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προαγωγής της υγείας.

Μια μικρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών οικογενειακής φροντίδας απασχολεί μόνο γυναίκες που πάσχουν σε σημαντικό βαθμό από άγχος και επαγγελματική εξουθένωση λόγω των υψηλών συναισθηματικών απαιτήσεων της εργασίας τους. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, προκειμένου να μειωθεί ο ρυθμός εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας.

Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου απασχολεί 500 εργαζόμενους, εκ των οποίων, περισσότεροι από τους μισούς εργάζονται με βάρδιες. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει παρατηρήσει ότι υπάρχει αυξανόμενο πρόβλημα απουσιών λόγω ασθένειας και επαγγελματικής ανικανότητας. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της συνολικής υγείας και της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Μια μεγάλη πολυεθνική ξεκίνησε ένα πρόγραμμα προαγωγής της υγείας για να δημιουργήσει πιο υγιείς χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες. Αναγνώρισε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονταν διαφορετικά κίνητρα και έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα πολυπαραμετρικό πρόγραμμα προαγωγής της υγείας που θα είχε να προσφέρει κάτι ελκυστικό στον καθένα ξεχωριστά.

Μια τσιμεντοβιομηχανία απασχολεί πάνω από 200 εργαζόμενους, σχεδόν το ένα τρίτο των οποίων είναι άνω των 50 ετών. Καθώς οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, η εταιρεία ήθελε να επικεντρωθεί σε τρόπους που θα έκαναν τις συνθήκες εργασίας τους πιο υγιείς και ασφαλείς για όλους.