Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό

Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό

about this e-guide

Σε όλη την Ευρώπη, το ποσοστό των ηλικιωμένων επί του συνολικού πληθυσμού μεγαλώνει, οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται περισσότερο και ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων αυξάνεται. Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός παρέχει πρακτικές πληροφορίες, συμβουλές και παραδείγματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και τις ευκαιρίες/προκλήσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο αυτό.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού οδηγού έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που να προσαρμόζεται στις ανάγκες τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών αποδεκτών: εργοδότες, εργαζόμενοι, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ (συμπεριλαμβανομένων, για τους σκοπούς του παρόντος ηλεκτρονικού οδηγού, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και των επιθεωρητών εργασίας). Σε οποιοδήποτε σημείο του παρόντος οδηγού είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων του οδηγού που αντιστοιχούν στις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών.