Καλές πρακτικές

Ένας μικρός οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας για νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοί της ηλικίας άνω των 50 ετών απουσίαζαν τακτικά με μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι έμπειροι αυτοί εργαζόμενοι, δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με σκοπό να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι τους χρησιμοποιώντας μια συμμετοχική προσέγγιση.

Μια μεγάλη εταιρεία εξορύξεων παρατήρησε αύξηση των ποσοστών απουσιών λόγω ασθένειας και μυοσκελετικών παθήσεων μεταξύ των εργαζομένων της. Η εταιρεία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας και τη συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) μέσω της πρόληψης. Σχεδίαζε επίσης να βελτιώσει την υγεία των εργαζομένων με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προαγωγής της υγείας τους.

Μια μικρή εταιρεία οικογενειακών φροντιστών απασχολεί μόνο γυναίκες που πάσχουν σε σημαντικό βαθμό από στρες και επαγγελματική εξάντληση λόγω των υψηλών συναισθηματικών απαιτήσεων της εργασίας τους. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, προκειμένου να μειώσει την εναλλαγή του προσωπικού στις θέσεις εργασίας.

Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου απασχολεί 500 εργαζόμενους, εκ των οποίων, περισσότεροι από τους μισούς εργάζονται με βάρδιες. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει παρατηρήσει ότι υπάρχει αυξανόμενο πρόβλημα απουσιών λόγω ασθένειας και επαγγελματικής ανικανότητας. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της συνολικής υγείας και της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Μια μεγάλη πολυεθνική ξεκίνησε ένα πρόγραμμα προαγωγής της υγείας για να δημιουργήσει πιο υγιείς χώρους εργασίας για όλες τις ηλικίες. Αναγνώριζε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονταν διαφορετικά κίνητρα και έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρινόταν στον καθένα ξεχωριστά.

Μια τσιμεντοποιία απασχολεί πάνω από 200 εργαζόμενους, σχεδόν το ένα τρίτο των οποίων είναι άνω των 50 ετών. Καθώς οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, η εταιρεία ήθελε να επικεντρωθεί σε τρόπους που θα έκαναν τις συνθήκες εργασίας τους πιο υγιείς και ασφαλείς για όλους.