God praksis

Strategier for å redusere sykefravær og uførhet

Et selskap innen flyplass-tjenester har 500 ansatte, hvorav over halvparten jobber skift. I løpet av de senere år har selskapet konstatert et voksende problem med sykefravær og yrkesskader. De tok initiativet til et program for å bedre arbeidstakernes generelle helsetilstand og balanse mellom arbeid og privatliv ved å ta en livfase-tilnærming.

Med betydelige kostnader forbundet med sykefravær, ville ledelsen forbedre den generelle helsetilstanden. De erkjente at endring må komme fra både en støttende bedrift og fra arbeidstakerne selv. Selskapet involverte toppledelsen og arbeidstakere for sammen å lage en plan og mål for endringer i både arbeidsforhold og livsstil. For arbeidstakere over 55 ble det tilbudt fleksitid, økt tid mellom skiftene til å hente seg inn samt overføring/omskolering. I tillegg ble det innført helsesjekk og relaterte seminarer på arbeidsplassen. 

Ledelsen fikk også opplæring i å ta seg av seniorsaker. Programmet reduserte sykefraværet til abeidstakere som var diagnostisert med yrkesskade. I tillegg økte pensjonsalderen med tre år. Dette ble sett i sammenheng med en 90% økning i skår for bedret trivsel på arbeidsplassen.

Les mer