Personvernerklæring | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Home EU-OSHA logo
EU logo
Gode arbeidsplasser HÅNDTERER FARLIGE STOFFER

Personvernerklæring

Ansvarlig for Arbeidsmiljøorganets behandling av personopplysninger


Andrew Smith, leder for kommunikasjons- og markedsføringsenheten


Formålet med behandlingen


For å kunne utarbeide anonym statistikk om bruken av dette nettstedet opprettes det loggfiler for hvert besøk på nettstedet. Disse loggfilene inneholder følgende aggregerte data: totalt antall besøk, brukernes land, øktenes varighet og brukernes navigeringsmønster i løpet av øktene.


Type opplysninger som behandles


Disse loggfilene inneholder følgende opplysninger:


  • Brukerens IP-adresse
  • Dato og klokkeslett da brukerens forespørsel om tilgang til nettstedet ble mottatt av nettserveren
  • Forespurt nettadresse
  • HTTP-returkoden som ble levert til senderen av forespørselen (brukeren)
  • Behandlingstid hos senderen av forespørselen
  • Brukeragentstrengen til senderen av forespørselen. 

Rettslig grunnlag


Rådsforordning (EF) nr. 2062/94 av 18. juli 1994 om opprettelse av et europeisk kontor for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med endringer.


Lovligheten av behandlingen


Behandlingen er basert på artikkel 5 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2018/1725 av 23. oktober 2018 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt forordningen).


Mottakere av opplysninger


Tilgang til personopplysningene gis på grunnlag av de aktuelle personenes roller og ansvarsområder (i tråd med ”need to know”-prinsippet):


  • Behørig utpekt EU-OSHA-personell
  • Ekstern leverandør som er vert for EU-OSHAs server

Informasjonskapsler


Dette nettstedet oppretter midlertidige informasjonskapsler hver gang du besøker det. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at økten skal kunne finne sted, men de inneholder ingen personopplysninger.


Dette nettstedet samler inn nettstatistikk med Matomo, som i sin helhet er ligger på EU-OSHAs servere beliggende i Den europeiske union. Matomo lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din, men de inneholder ingen personopplysninger. IP-adressen mottas av Matomo bare for geografiske statistikkformål (land, område og by).


Hvis du ikke ønsker at EU-OSHA skal spore aktiviteten din via Matomo, kan du reservere deg mot bruk av Matomo ved å klikke i boksen under.Den registrertes rettigheter


Den registrerte har rett til å be den behandlingsansvarlige om innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av opplysninger om den registrerte, eller eventuelt protestere mot behandlingen, samt når som helst trekke tilbake samtykket uten at dette påvirker lovligheten av behandling basert på samtykke før tilbaketrekkingen (artiklene 17, 18, 19, 20, 22, 23 og 24 i forordningen).


Alle henvendelser som gjelder utøvelse av noen av disse rettighetene, bør sendes per e-post til Arbeidsmiljøorganets personvernenhet som angitt i personvernerklæringen, med angivelse av ordet ”data protection” (personvern) i emnefeltet.


Den registrertes rettigheter kan bare begrenses i situasjonene nevnt i artikkel 25 i forordningen.


Informasjon om oppbevaringstid for personopplysninger


Opplysningene i loggfilene oppbevares i 2 år på EU-OSHAs server, som en ekstern leverandør beliggende i Den europeiske union er vert for.


Opplysninger som brukes til å lage anonyme statistiske rapporter, oppbevares i en lengre periode.


Sikkerhetstiltak


Vi iverksetter hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dataene mot ulovlig tilgang og uautorisert endring, utlevering og ødeleggelse. Dette omfatter interne gjennomganger av praksisen vår knyttet til innsamling, lagring og behandling av data og av sikkerhetstiltakene våre, herunder hensiktsmessig kryptering av kommunikasjon og fysiske sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang til systemer der vi lagrer personopplysninger.


Anmodning om informasjon


Nærmere opplysninger om behandling av personopplysninger fås ved henvendelse til EU‑OSHAs personvernansvarlige på dpo@osha.europa.eu.


Klager til EUs datatilsyn


Personene opplysningene gjelder, har rett til å framsette en klage for EUs datatilsyn: http://www.edps.europa.eu om de mener at behandlingen av opplysningene ikke er i samsvar med forordningen.