Isikuandmete kaitse põhimõtted | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Avaleht EU-OSHA logo
EU logo
Tervislikud töökohad HALDAVAD OHTLIKKE AINEID

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Ameti isikuandmete töötlemise eest vastutav üksus


Andrew Smith, teabevahetuse ja edendamise osakonna juhataja


Andmetöötluse eesmärk


Veebilehe kasutamise anonüümse statistika koostamiseks luuakse iga veebilehele sisenemise korra kohta logifail, mis sisaldab järgmisi koondandmeid: külastuste koguarv, kasutajate riigid, seansside kestus ja kasutajate navigeerimine veebilehel seansi ajal.


Töödeldavate andmete liigid


Logifailid sisaldavad järgmisi elemente:


  • kasutaja IP-aadress;
  • kuupäev ja kellaaeg, mil kasutaja päring veebilehe külastamiseks jõudis veebiserverisse;
  • soovitud URL;
  • päringu esitajale (kasutajale) saadetud HTTP tagastuskood;
  • päringu esitaja andmetöötlusaeg;
  • päringu esitaja kasutajaagendi string. 

Õiguslik alus


Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta ja selle hilisemad muudatused.


Andmetöötluse seaduslikkus


Töötluse aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) nr 2018/1725 artikli 5 punktis a (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist) (edaspidi „määrus“).


Andmete saajad


Juurdepääs isikuandmetele antakse järgmistele töötlejatele nende rolli ja kohustuste alusel (teadmisvajaduse põhimõte):


  • asjakohase volitusega EU-OSHA töötajad;
  • EU-OSHA serverit majutav väline teenuseosutaja.

Küpsised


See veebileht saadab lehe külastamisel ajutisi küpsiseid. Need küpsised on vajalikud seansi võimaldamiseks, kuid need ei sisalda isikuandmeid.


See veebileht kogub veebistatistikat tarkvaraprogrammiga Matomo, mida majutatakse täielikult Euroopa Liidus asuvates EU-OSHA serverites. Matomo salvestab teie arvutisse küpsised, kuid need ei sisalda isikuandmeid. Matomo saab IP-aadressi üksnes geograafilise statistika koostamise eesmärgil (riik, piirkond ja linn).


Kui te ei soovi, et EU-OSHA teie toiminguid Matomo abil jälgiks, saate Matomo kasutamisest loobuda, kui märgistate alloleva lahtri.Andmesubjekti õigused


Andmesubjektidel on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu isikuandmetele, isikuandmete parandamist või kustutamist ning andmesubjektiga seotud isikuandmete töötlemise piiramist, või, kui see on asjakohane, õigus esitada töötlemise suhtes vastuväiteid või õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks tagasivõtmisele eelnenud nõusolekul põhineva töötluse seaduspärasust (määruse artiklid 17, 18, 19, 20, 22, 23 ja 24).


Kõik nõuded loetletud õiguste kasutamiseks tuleb saata e-posti teel ameti töötlemistegevuse eest vastutavale üksusele, nagu on sätestatud käesolevas isikuandmete kaitse avalduses, lisades pealkirja sõna „andmekaitse“.


Andmesubjekti õigusi saab piirata üksnes määruse artiklis 25 ette nähtud juhtudel.


Isikuandmete säilitamisaja teave


Logifailides sisalduvat teavet säilitatakse 2 aastat EU-OSHA serveris, mida haldab Euroopa Liidus paiknev väline teenuseosutaja.


Anonüümsete statistikaaruannete koostamiseks vajalikke andmeid säilitatakse kauem.


Turvameetmed


Kasutame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu või volitamata muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Turvameetmed on näiteks sisehindamine, millega hinnatakse andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid ning turvameetmeid, sh teabevahetuse nõuetekohast krüptimist ja füüsilisi turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmete hoiusüsteeme volitamata juurdepääsu eest.


Teabenõue


Andmesubjektid saavad lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta EU-OSHA andmekaitseametnikult aadressil dpo@osha.europa.eu.


Pöördumine Euroopa Andmekaitseinspektori poole


Andmesubjektidel on õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole aadressil http://www.edps.europa.eu, kui nad leiavad, et töötlemistoiming ei ole määrusega kooskõlas.