Õigusteave | Dangerous Substances e-tool | EU-OSHA
Avaleht EU-OSHA logo
EU logo
Tervislikud töökohad HALDAVAD OHTLIKKE AINEID

Õigusteave

Vastutuse välistamine


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet haldab veebilehte eesmärgiga parandada üldsuse juurdepääsu tema tegevust käsitlevale teabele ning kui vahendit, mis võimaldab avaldada tööohutuse ja töötervishoiu teavet. Meie eesmärk on tagada, et see teave on õigeaegne ja täpne. Püüame leitud vigu parandada. Samas ei võta amet endale vastutust ega mingeid kohustusi sellel leheküljel sisalduva teabe suhtes.


Siinne teave


  • on üldise loomuga ja selle eesmärk ei ole ühegi isiku ega üksuse konkreetse olukorra käsitlemine;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
  • võib mõnikord sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu ameti haldusalasse ja mille eest amet ei vastuta;
  • ei ole professionaalne ega õiguslik nõuanne (konkreetsete nõuannete saamiseks tuleb pöörduda pädeva spetsialisti poole).

Püüame minimeerida tehnilistest riketest põhjustatud katkestusi. Samas võib osa andmeid või teavet meie veebilehel olla loodud või liigendatud failides või vormingutes, mis ei ole veatud, mispärast ei ole võimalik tagada katkestuste puudumist või muude samalaadsete probleemide esinemist. Amet ei vastuta probleemide korral, mis tekivad selle veebilehe või lingitud väliste veebilehtede kasutamisel.


Käesoleva lahtiütluse eesmärk ei ole piirata ameti vastutust asjakohaste riiklike õigusaktide nõuete täitmisel ega välistada vastutust juhtudel, kui vastutust ei saa nende õigusaktide alusel välistada.


Tõlgitud tõlkekeskuses (CdT, Luxembourg) ingliskeelse originaalteksti alusel.


Autoriõiguse märge


© Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet


Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole märgitud teisiti.
Kui tekst- või multimeediateabe (heli, pilt, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab see eespool nimetatud üldise loa ning määrab täpselt mis tahes kasutuspiirangud.