4: Tillbaka till arbetet

4
Tillbaka till arbetet
 

Hur kan arbetet bidra till att jag återhämtar mig?

Arbete kan stimulera återhämtning

Om du återhämtar dig från ett hälsoproblem eller en skada, kan det vara gynnsamt att återgå till arbetet så fort det är fysiskt möjligt och riskfritt. Arbete kan vara läkande och utgöra ett stöd i återhämtningen. Ju längre du är borta från arbetet, desto svårare blir det att återvända, både fysiskt och psykiskt, vilket skapar en högre risk för att utveckla arbetsoförmåga.

Tillbaka till arbetet

Inrättandet av ett program för att återgå till arbetet omsätter i praktiken idén om att en meningsfull och säker arbetsplats utgör en del av återhämtningen. Det inbegriper flera aspekter och du spelar den viktigaste rollen. 

Huvudmålet för programmet för återgång till arbetet är att hjälpa dig att återgå till ditt tidigare jobb. Tyvärr är det emellertid inte alltid möjligt att utföra samma uppgifter och att ta samma ansvar under återhämtningsperioden. Din arbetsgivare kan därför göra justeringar på din arbetsplats eller i dina arbetsförhållanden som hjälper dig att stanna på jobbet. Här följer några exempel på sådana justeringar:

  • Anpassade arbetsstationer;
  • Tekniska hjälpmedel;
  • Progressiv återgång till arbetet (t.ex. flextid eller deltid);
  • Ledig tid för läkarbehandling eller rådgivning; 
  • Omfördelning av arbetsuppgifter (t.ex. att låta en annan arbetstagare utföra en del uppgifter som du inte längre lika lätt kan åta dig) samt
  • Ny arbetsutformning.

Vilken är min roll när jag återgår till arbetet ? (Nästa avsnitt)