Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande i vilket en individ kan realisera sina förmågor, hantera normala stresssituationer, arbeta produktivt och hjälpa sin omgivning.  (Source)

Personlig skyddsutrustning

PPE (Personal Protective Equipment) eller Personlig skyddsutrustning omfattar all utrustning som utformats för att bäras eller hållas av arbetstagaren (kläder, hjälmar, skyddsglasögon) för att skydda honom/henne mot en eller flera faror som kan utgöra ett hot i arbetsmiljön samt alla andra tillbehör som utformats med samma målsättning. Riskkällor som medför beohov av skyddsutrustning kan vara fysiska, elektriska, värmerelaterade, kemiska, biologiska samt luftburna partiklar. Personlig skyddsutrustning måste användas när farorna inte kan undvikas eller tillräckligt reduceras med exempelvis tekniska hjälpmedel eller säkerhetsprocedurer i arbetsorganisationen. (Source)

Psykologisk ålder

Psykologisk ålder är hur gammal man känner sig, agerar och uppför sig. Den är subjektiv och baserad på personens självuppfattning.

Psykosociala risker

Psykosociala risker är de aspektier i arbetets utformning, organisation och ledning, liksom deras sociala och miljömässiga sammanhang, vilka kan leda till psykiska eller fysiska skador. Faktorer som arbetsrelaterad stress, våld från tredje part och trakasserier går under benämningen psykosociala risker.  (Source)