Miljöfaktorer

Miljöfaktorer är förhållanden i vardagslivet och arbetslivet som kan ha en positiv eller negativ inverkan på arbetstagarens allmänna hälsotillstånd. Exempel på negativa förhållanden är bl.a. kemiska faktorer (farliga gaser eller ångor), fysiska faktorer (buller eller vibrationer), biologiska faktorer (t.ex. bakterier, virus, svampar) eller psykosociala faktorer (t.ex. balansen mellan arbetsliv och fritid).

Medianålder

En ålder som delar in befolkningen i två lika stora halvor där ena halvan består av yngre människor och den andra av äldre. (Source)

Medicinsk rehabilitering

Syftet med medicinsk rehabilitering är återhämtning av en fysisk eller psykisk skada liksom av livskvalitet för människor med fysiska eller psykiska funktionshinder. (Source)