Age management

Begreppet ”age management” används som en sammanfattning av hänsyn och åtgärder som underlättar för äldre i arbetslivet och leder till ett bättre mål-uppfyllelse för både individer, företag och samhälle. På individnivå syftar man till åtgärder som leder till bättre hälsa och arbetsförmåga, mindre risk för arbetslöshet, bättre livskvalitet, m.m. På företagsnivå avses åtgärder som leder till bättre produktivitet, mindre sjukfrånvaro och realistiska föreställningar om åldrande och äldre arbetskraft. På den samhälleliga nivån eftersträvas mindre åldersdiskriminering, senare pensionering, lägre kostnader för arbetslöshet och hälsovård, bättre nationalekonomi och välfärd. (Source)

Grundläggande principer för age management är :  

  • Att lägga tonvikten på förebyggande åtgärder snarare än på reaktiv problemlösning;
  • Att fokusera på hela arbetslivet och alla åldersgrupper, inte bara på äldre arbetstagare samt
  • En holistisk inställning som inbegriper alla aspekter som bidrar till effektiv age management

(Source)

Age Profiling

Åldersprofilering (eller åldersstrukturanalys) används för att analysera åldersstrukturen i en organisation  i nutid och framtid. Resultaten måste tolkas utifrån såväl arbetet och dess uppgifter som personalpolitiken och organisationens utformning.  (Source)

Arbetstid på årsbasis

Arbetstid på årsbasis innebär att man räknar ut och planlägger arbetstagarens arbetstid (och lön) under en ettårsperiod. Det är ett sätt att uppnå mer flexibel arbetstid

Anställningsbarhet

Anställningsbarhet kan definieras som "en individs kompetenser för att kunna anställas" eller en kombination av de faktorer som ger sökanden tillträde till ett arbete, förmågan att behålla det och göra framsteg i sin karriär". (Source)

Arbetsdelning

Ett anställningsförhållande i vilket arbetsgivaren anställer två (eller fler) arbetstagare för att utföra ett heltidsjobb. Det är ett slags deltidsarbete som säkerställer att det uppdelade jobbet alltid är bemannat.(Source)

Arbetsmiljörisk

Arbetsmiljörisk är en källa, situation eller handling som potentiellt kan vålla skada eller ohälsa eller en kombination av båda. (Source)

Arbetsförmåga

Arbetsförmåga kan beskrivas som balansen mellan individuella resurser och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsförmågan påverkas även av miljön utanför arbetsplatsen. 

Individuella resurser omfattar följande faktorer: (1) hälsa och funktionella egenskaper; (2) kompetenser och färdigheter; (3) värderingar, attityder och motivation. Arbetsrelaterade faktorer omfattar arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledarskap. 

(Source)

Arbetsrelaterad stress

Människor upplever stress på arbetsplatsen när de känner att det finns en obalans mellan de krav som ställs på dem i arbetet och deras fysiska och psykiska resurser för att uppfylla dessa krav.  (Source)