Age management

Begreppet ”age management” används som en sammanfattning av hänsyn och åtgärder som underlättar för äldre i arbetslivet och leder till ett bättre mål-uppfyllelse för både individer, företag och samhälle. På individnivå syftar man till åtgärder som leder till bättre hälsa och arbetsförmåga, mindre risk för arbetslöshet, bättre livskvalitet, m.m. På företagsnivå avses åtgärder som leder till bättre produktivitet, mindre sjukfrånvaro och realistiska föreställningar om åldrande och äldre arbetskraft. På den samhälleliga nivån eftersträvas mindre åldersdiskriminering, senare pensionering, lägre kostnader för arbetslöshet och hälsovård, bättre nationalekonomi och välfärd. (Source)

Grundläggande principer för age management är :  

  • Att lägga tonvikten på förebyggande åtgärder snarare än på reaktiv problemlösning;
  • Att fokusera på hela arbetslivet och alla åldersgrupper, inte bara på äldre arbetstagare samt
  • En holistisk inställning som inbegriper alla aspekter som bidrar till effektiv age management

(Source)

Age Profiling

Åldersprofilering (eller åldersstrukturanalys) används för att analysera åldersstrukturen i en organisation  i nutid och framtid. Resultaten måste tolkas utifrån såväl arbetet och dess uppgifter som personalpolitiken och organisationens utformning.  (Source)

Arbetstid på årsbasis

Arbetstid på årsbasis innebär att man räknar ut och planlägger arbetstagarens arbetstid (och lön) under en ettårsperiod. Det är ett sätt att uppnå mer flexibel arbetstid

Fysisk ålder

Fysisk eller biologisk ålder är ett mått på hur bra eller dåligt kroppen fungerar i förhållande till den kronologiska åldern.

Kroniska sjukdomar

De flesta kroniska sjukdomar i Europa är icke smittsamma och kan inte överföras människor emellan. De är långvariga och utvecklas oftast långsamt.  De fyra vanligaste typerna av icke smittsamma sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar (t.ex. hjärtinfarkt), cancer, kroniska andningssjukdomar (t.ex. astma) samt diabetes. (Source)

Kronologisk ålder

Kronologisk ålder är en människas ålder uppmätt i enheter (vanligtvis år) från födseln till ett angivet datum.

Flexibel pensionsålder

Flexibel pensionsålder innebär att arbetstagaren får större frihet i sina pensionsbeslut. Det kan innebära ekonomiska incitament för att gå i pension senare eller att arbetstagaren får tillgång till en del av sina pensionsförmåner i utbyte mot nedsatt arbetstid. (Source)

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid gör det möjligt att uppfylla behoven både för arbetstagaren och företaget genom att genomföra ändringar i tidsschemat (när), platsen- (var) och sättet (hur) på vilket arbetstagaren arbetar. (Source) (Source)

Funktionell ålder

Funktionell ålder är ett mått på en persons funktionella konditionsnivå i förhållande till andra människor med samma kronologiska ålder och kön.

Arbetsdelning

Ett anställningsförhållande i vilket arbetsgivaren anställer två (eller fler) arbetstagare för att utföra ett heltidsjobb. Det är ett slags deltidsarbete som säkerställer att det uppdelade jobbet alltid är bemannat.(Source)

Livslångt lärande

Livslångt lärande omfattar all inlärningsverksamhet som företas under livets gång och som syftar till att förbättra färdigheter, kunskap och kvalifikationer. Det är ett vitt begrepp som inbegriper individens bildning och är  flexibelt, mångsidigt och tillgängligt vid olika tidpunkter och platser under hela livet. Livslångt lärande omfattar hela skalan av formellt, icke-formellt och informellt lärande. (Source)

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande i vilket en individ kan realisera sina förmågor, hantera normala stresssituationer, arbeta produktivt och hjälpa sin omgivning.  (Source)

Belastningsbesvär

Arbetsrelaterade belastningbesvär omfattar hälsoproblem som drabbar muskler, senor, brosk, det vaskulära systemet, nerver eller andra mjukdelar och leder i muskel- och skelettsystemet. Arbetsrelaterade belastningsbesvär är förknippade med repetitiva och  ansträngande arbetsuppgifter. Dessa hälsobesvär kan rangordnas från obekvämhet, lindrigare smärtor och smärtor till allvarligare tillstånd som kan leda till permanenta funktionshinder. (Source)

Psykologisk ålder

Psykologisk ålder är hur gammal man känner sig, agerar och uppför sig. Den är subjektiv och baserad på personens självuppfattning.

Riskbedömning

Riskbedömning är ett steg i utvärderingen av arbetsmiljörisker som medför att man identifierar risker och faror på arbetsplatsen samt vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas. Det är en dynamisk process som ger organisationen möjlighet att införa ett proaktivt arbetssätt för att hantera risker på arbetsplatsen. (Source)

Stillasittande arbete

Stillasittande arbete är benämningen på arbete som karaktäriseras av minimala rörelser och låg energiförbrukning. Stillasittande arbete kräver ofta att den anställda sitter ned under lång tid.

Social ålder

Social ålder är benämningen på kulturella och samhällsrelaterade förväntningar på hur människor ska uppföra sig vid en viss ålder. Det är en uppskattning av personens kapacitet i sociala situationer enligt normal standard.

Hållbart arbete

Hållbart arbete livet igenom innebär stödjande arbets- och livsvilllkor som medför att människor engagerar sig och stannar på arbetsplatsen under ett utökat arbetsliv. Dessa förhållanden möjliggör en matchning mellan arbete och de individuella omständigheter som ständigt förändras under livets gång och bör utvecklas med hjälp av handlingsprogram och lösningar både på och utanför arbetet.  (Source)

Arbetsförmåga

Arbetsförmåga kan beskrivas som balansen mellan individuella resurser och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsförmågan påverkas även av miljön utanför arbetsplatsen. 

Individuella resurser omfattar följande faktorer: (1) hälsa och funktionella egenskaper; (2) kompetenser och färdigheter; (3) värderingar, attityder och motivation. Arbetsrelaterade faktorer omfattar arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledarskap. 

(Source)

Funktionsnedsättning och Funktionshinder

Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. En fysisk eller psykisk försämring som kan hämma arbetstagarens utförande av arbetsuppgiften. 

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

I gruppen arbetstagare med funktionshinder  ingår människor med kroniska, långvariga eller gradvis ökande besvär. 

(Source)

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer är förhållanden i vardagslivet och arbetslivet som kan ha en positiv eller negativ inverkan på arbetstagarens allmänna hälsotillstånd. Exempel på negativa förhållanden är bl.a. kemiska faktorer (farliga gaser eller ångor), fysiska faktorer (buller eller vibrationer), biologiska faktorer (t.ex. bakterier, virus, svampar) eller psykosociala faktorer (t.ex. balansen mellan arbetsliv och fritid).

Medicinsk rehabilitering

Syftet med medicinsk rehabilitering är återhämtning av en fysisk eller psykisk skada liksom av livskvalitet för människor med fysiska eller psykiska funktionshinder. (Source)

Arbetsmiljörisk

Arbetsmiljörisk är en källa, situation eller handling som potentiellt kan vålla skada eller ohälsa eller en kombination av båda. (Source)

Psykosociala risker

Psykosociala risker är de aspektier i arbetets utformning, organisation och ledning, liksom deras sociala och miljömässiga sammanhang, vilka kan leda till psykiska eller fysiska skador. Faktorer som arbetsrelaterad stress, våld från tredje part och trakasserier går under benämningen psykosociala risker.  (Source)

Arbetsrelaterad stress

Människor upplever stress på arbetsplatsen när de känner att det finns en obalans mellan de krav som ställs på dem i arbetet och deras fysiska och psykiska resurser för att uppfylla dessa krav.  (Source)

Yrkesinriktad rehabilitering

Målsättningen med yrkesinriktad (eller arbetsrelaterad) rehabilitering är att hjälpa människor med fysiska och psykiska besvär eller funktionshinder att överkomma svårigheter att få tillträde till, bibehålla eller återgå till sitt arbete eller någon annan väsentlig sysselsättning.

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen innebär att arbetsgivare, anställda och samhället tillsammans anstränger sig för att förbättra människors hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Det kan uppnås genom att: (1) förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön (2) uppmuntra aktivt deltagande; och (3) uppmuntra personlig utveckling. (Source)

Anställningsbarhet

Anställningsbarhet kan definieras som "en individs kompetenser för att kunna anställas" eller en kombination av de faktorer som ger sökanden tillträde till ett arbete, förmågan att behålla det och göra framsteg i sin karriär". (Source)

Rehabilitering

Rehabilitering är en process med målsättningen att göra det möjligt för människor att återuppnå och behålla sina optimala fysiska, sinnliga, intellektuella, pyskiska och sociala funktionsnivårer.

Återgång till arbetet

Återgång till arbetet är ett begrepp som omfattar alla procedurer och initiativ som eftersträvar och underlättar en återgång till arbetsplatsen för personer som drabbats av en nedsatt arbetskapacitet och arbetsfunktion, beroende antingen på invaliditet, sjukdom eller åldrande.

Medianålder

En ålder som delar in befolkningen i två lika stora halvor där ena halvan består av yngre människor och den andra av äldre. (Source)

Personlig skyddsutrustning

PPE (Personal Protective Equipment) eller Personlig skyddsutrustning omfattar all utrustning som utformats för att bäras eller hållas av arbetstagaren (kläder, hjälmar, skyddsglasögon) för att skydda honom/henne mot en eller flera faror som kan utgöra ett hot i arbetsmiljön samt alla andra tillbehör som utformats med samma målsättning. Riskkällor som medför beohov av skyddsutrustning kan vara fysiska, elektriska, värmerelaterade, kemiska, biologiska samt luftburna partiklar. Personlig skyddsutrustning måste användas när farorna inte kan undvikas eller tillräckligt reduceras med exempelvis tekniska hjälpmedel eller säkerhetsprocedurer i arbetsorganisationen. (Source)