2: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

2
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
 

Starnutie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Právo na bezpečné a zdravé pracovné prostredie

Máte právo na prácu na zdravom a bezpečnom pracovisku bez diskriminácie z dôvodu veku, pohlavia alebo zdravotného postihnutia (viac si prečítajte tu). Váš zamestnávateľ má zo zákona povinnosť posúdiť bezpečnostné a zdravotné riziká a v prípade potreby upraviť zamestnancovi prácu s prihliadnutím na jeho meniace sa schopnosti. 

Znamená to, že niektoré zmeny funkčnej schopnosti podmienené starnutím je potrebné zohľadniť pri posudzovaní rizika a riešiť nápravnými opatreniami pri práci. 

Starnutie a posúdenie rizika 

Spomedzi rizík si vyžadujú z dôvodu zmien funkčných schopností podmienených vekom osobitnú pozornosť nasledujúce riziká:

  • ergonomické nebezpečenstvá, ako napríklad opakované pohyby, ručná manipulácia s bremenom, nevhodný, nepohodlný postoj, statická poloha tela,
  • práca na zmeny,
  • teplé, studené alebo hlučné pracovné prostredie, vibrácie a
  • práca vo výškach. 

Prečítajte si viac o posúdenie rizika tu.

Úpravy pracoviska 

Z výsledkov posúdenia rizika môže vyplynúť potreba úprav pracoviska, aby pracovné požiadavky lepšie zodpovedali meniacim sa schopnostiam a zdravotnému stavu.

Medzi príklady úprav patrí:

  • úprava existujúcich prostriedkov alebo poskytnutie nových prostriedkov na odstránenie alebo zníženie ručnej manipulácie s bremenami, opakujúcich sa a energických pohybov, neprirodzených polôh,
  • zabezpečenie nastaviteľných pracovných stanovíšť, aby vyhovovali všetkým používateľom všetkých vekových kategórií, ktorí ich obsluhujú,
  • pravidelná zmena úloh (rotácia úloh),
  • automatizácia rutinných alebo monotónnych úloh,
  • zmena štruktúry práce na zmeny a
  • úprava osvetlenia.

Tu (modul odborného pracovníka BOZP) sa dočítate viac o možnom dosahu zmien podmienených vekom na funkčné schopnosti pracovníka a o možnostiach ich riešenia pri práci.

Ako môžem pomôcť vytvoriť bezpečné a zdravé pracovisko? (Ďalšia časť)