1: Starnutie a práca

1
Starnutie a práca
 

Prečo má starnutie význam pre prácu?

Ľudia v Európe starnú

Obyvateľstvo v Európe starne: podiel starších ľudí rastie rýchlejším tempom než podiel mladších vekových skupín. Do roku 2080 bude ľudí vo veku 65 rokov a starších takmer dvakrát toľko ako dnes a budú tvoriť až jednu tretinu európskej populácie.  

Nasledujúci graf znázorňuje nárast mediánového veku v priebehu posledných desaťročí a očakáva sa pokračovanie jeho zvyšovania.

Priemerný vek : EÚ priemer medzi 1960 a 2060

Starnutie obyvateľstva kráča ruka v ruke so starnutím pracovnej sily. Na trh práce vstupuje menej mladých ľudí, zatiaľ čo podiel starších ľudí (vo veku 55 – 64 rokov) na pracovnej sile rastie.

 Vekové zloženie pracujúcej populácie (1990-2060)

S rastúcim podielom ‘starších pracovníkov’ začína byť dôležitejšie zamýšľať sa nad starnutím v práci a predovšetkým pochopiť vzťah medzi prácou a vekom. V uplynulých rokoch mnohé krajiny zvýšili vek odchodu do dôchodku a teraz hľadajú spôsoby, ako pomôcť ľuďom zotrvať v práci dlhšie. Rastúci počet ľudí bude musieť pracovať do vyššieho veku, čo znamená, že udržanie dobrého zdravotného stavu v práci je oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Prečítajte si viac informácií o starnutí (ďalšia časť)