Vekový manažment

Vekový manažment sa vzťahuje na rôzne dimenzie riadenia ľudských zdrojov v rámci organizácie s výslovným dôrazom na starnutie a všeobecnejšie tiež na celkové riadenie starnutia pracovnej sily prostredníctvom verejnej politiky alebo kolektívneho vyjednávania. (Zdroj)

Medzi základné zásady vekového manažmentu patria:  

  • dôraz skôr na prevenciu než na riešenie problémov reakciou,
  • zameranie na celý pracovný život a všetky vekové skupiny, nielen na starších pracovníkov a
  • holistický prístup zahŕňajúci všetky dimenzie, ktoré prispievajú k efektívnemu vekovému manažmentu

(Zdroj)

Vytváranie vekového profilu

Vytváranie vekového profilu (alebo: analýza vekovej štruktúry) sa používa na analyzovanie vekovej štruktúry organizácie v súčasnosti ako aj v budúcnosti. Výsledky treba vykladať v súvislosti s prácou a jej nárokmi ako aj s politikou ĽZ a plánovaním v organizácii. (Zdroj)

Vytváranie vekového profilu

Vytváranie vekového profilu (alebo: analýza vekovej štruktúry) sa používa na analyzovanie vekovej štruktúry organizácie v súčasnosti ako aj v budúcnosti. Výsledky treba vykladať v súvislosti s prácou a jej nárokmi ako aj s politikou ĽZ a plánovaním v organizácii. (Zdroj)

Fyziologický vek

Fyziologický alebo biologický vek je meradlom toho, ako dobre alebo zle funguje telo vzhľadom na biologický vek.

Chronické ochorenia

Väčšina chronických ochorení v Európe sú neprenosné choroby. Sú to choroby, ktoré nie sú nákazlivé a neprenášajú sa z človeka na človeka. Trvajú dlho a všeobecne sa pomaly zhoršujú. Štyri hlavné typy neprenosných chorôb sú srdcovocievne ochorenia (napr. infarkt srdca), rakovina, chronické ochorenia dýchacích ciest (napr. astma) a cukrovka. (Zdroj)

Biologický vek

Biologický vek je vek osoby vyjadrený v jednotkách (zvyčajne rokoch) od narodenia až k určitému dátumu.

Pružný odchod do dôchodku

Pružný odchod do dôchodku znamená poskytnúť pracovníkom väčší výber pri rozhodovaní o odchode do dôchodku. Môže sem patriť úprava pohnútok na neskorší odchod do dôchodku alebo umožnenie poberať časť dôchodkových dávok a pokračovať v práci so skráteným pracovným úväzkom. (Zdroj)

Pružná práca

Pružná práca umožňuje uspokojovanie osobných potrieb a potrieb organizácie prostredníctvom zmien v čase (kedy), mieste (kde) a spôsobe (ako) výkonu práce zamestnancom. (Zdroj)

Funkčný vek

Funkčný vek vyjadruje úroveň funkčnej kondície človeka v porovnaní s inými osobami rovnakého biologického veku a pohlavia.

Zdieľanie pracovného miesta

Ide o pracovný pomer, v ktorom jeden zamestnávateľ najme dvoch (alebo viacero) pracovníkov na obsadenie jedného pracovného miesta na plný úväzok. Je to forma práce na čiastočný úväzok, ktorá zaručuje trvalú obsadenosť zdieľaného pracovného miesta. (Zdroj)

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie sa vzťahuje na všetky vzdelávacie činnosti uskutočnené počas celého života s cieľom zlepšiť zručnosti, znalosti a spôsobilosti.  Je to široký pojem zahŕňajúci vzdelávanie človeka, ktoré je pružné, rozmanité a dostupné v rôznom čase a na rôznych miestach počas celého života. Celoživotné vzdelávanie zahŕňa celé spektrum formálneho, neformálneho a informálneho učenia. (Zdroj)

Duševné zdravie

Duševné zdravie je stav pohody, v ktorom môže človek využiť svoje schopnosti, zvládnuť bežný stres života, pracovať produktívne a v ktorom je schopný byť príspevkom pre svoju komunitu. (Zdroj)

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy (PPPS) súvisiace s prácou znamenajú zdravotné problémy ovplyvňujúce svaly, šľachy, väzy, chrupavku, cievny systém, nervy alebo iné mäkké tkanivá a kĺby podporno-pohybovej sústavy. 

PPPS súvisiace s prácou sa spájajú s opakujúcou sa a namáhavou prácou. Tieto zdravotné problémy siahajú od nepohodlia, pobolievania a menšej bolesti až po vážnejšie zdravotné stavy, ktoré môžu viesť k trvalej invalidite. (Zdroj)

Psychologický vek

Psychologický vek je vek, na ktorý sa človek cíti, podľa ktorého koná a správa sa. Je subjektívny a vychádza zo sebahodnotenia.

Posúdenie rizika

Posúdenie rizika je krokom v procese riadenia rizík BOZP, ktorý umožňuje určiť potenciálne riziká a nebezpečenstvá, ktorým môžu byť pracovníci vystavení, a rozhodnúť o ochranných a preventívnych opatreniach, ktoré je nevyhnutné realizovať. Je to dynamický proces, ktorý umožňuje organizáciám zaviesť aktívnu politiku riadenia rizík spojených s výkonom povolania. (Zdroj)

Sedavá práca

Sedavá práca označuje pracovné zaradenia, ktoré charakterizuje minimálny pohyb a nízky výdaj energie. Sedavá práca často vyžaduje, aby pracovník sedel po dlhú dobu.

Sociálny vek

Sociálny vek odráža kultúrne a spoločenské očakávania správania ľudí v určitom veku. Ide o odhad schopností určitej osoby v spoločenských situáciách v porovnaní s bežnými normami.

Udržateľná práca

Udržateľná práca v priebehu života znamená, že pracovné a životné podmienky sú také, že podporujú ľudí v zapájaní sa do práce a v zotrvaní v nej po celú dobu predĺženého pracovného života. Tieto podmienky umožňujú zhodu medzi prácou a charakteristikami alebo okolnosťami človeka počas jeho celého meniaceho sa života a musia sa vytvoriť pomocou politík a postupov v práci i mimo nej. (Zdroj)

Pracovná schopnosť

Pracovnú schopnosť možno opísať ako rovnováhu medzi zdrojmi osoby a faktormi súvisiacimi s prácou. Pracovnú schopnosť tiež ovplyvňuje prostredie mimo práce. Medzi osobné zdroje patria nasledovné prvky: (1) zdravie a funkčné schopnosti; (2) spôsobilosti a zručnosti; (3) hodnoty, postoje a motivácia. Medzi faktory súvisiace s prácou patria pracovná náplň, pracovné prostredie, organizácia práce a vedenie. (Zdroj)

Zdravotne postihnutie

Pracovník so zdravotným postihnutím je pracovník s telesným alebo duševným postihnutím, ktoré môže obmedzovať pracovný výkon. Medzi zdravotne postihnutých pracovníkov sa zaraďujú osoby s chronickým, dlhodobým alebo zhoršujúcim sa stavom. (Zdroj)

Environmentálne faktory

Environmentálne faktory sú prvky z každodenného života a pracovného života, ktoré môžu mať blahodarný alebo škodlivý vplyv na celkové zdravie pracovníkov. Medzi príklady škodlivých prvkov patria chemické faktory (napr. nebezpečné výpary alebo plyny), fyzikálne faktory (napr. hluk alebo vibrácie), biologické faktory (napr. baktérie, virusy, huby) alebo psychosociálne faktory (napr. vyváženosť pracovného a osobného života).

Liečebná rehabilitácia

Liečebná rehabilitácia sa zameriava na obnovenie funkčnej či duševnej schopnosti a kvality života ľudí s telesným alebo duševným poškodením alebo postihnutím.

Riziko spojené s výkonom povolania

Riziko spojené s výkonom povolania je zdroj, situácia alebo konanie s potenciálom škody v zmysle ublíženia na zdraví alebo zlého zdravotného stavu človeka alebo ich kombinácie. (Zdroj)

Psychosociálne riziká

Psychosociálne riziká sú tie aspekty riešenia práce, organizácie a riadenia práce a ich sociálneho a environmentálneho kontextu, ktoré môžu mať potenciál spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu. Otázky ako pracovný stres, násilie na pracovisku a obťažovanie sa spájajú s psychosociálnymi rizikami. (Zdroj)

Pracovný stres

Ľudia zažívajú v práci stres, keď majú pocit, že medzi nárokmi, ktoré sa na nich kladú, a ich fyzickými a duševnými zdrojmi na zvládnutie týchto požiadaviek nie je súlad. (Zdroj)

Rehabilitácia na výkon povolania

Rehabilitácia na výkon povolania (alebo práce) má za cieľ umožniť ľuďom s telesným alebo duševným poškodením či postihnutím prekonať prekážky v prístupe k zamestnaniu alebo inému užitočnému povolaniu, v jeho udržaní alebo pri návrate do neho.

Pracoviská podporujúce zdravie

Podpora zdravia na pracovisku je spoločné úsilie zamestnávateľov, zamestnancov a spoločnosti s cieľom zlepšiť zdravie a pohodu ľudí pri práci. Možno to dosiahnuť pomocou kombinácie (1) zlepšenia organizácie práce a pracovného prostredia; (2) podpory aktívnej účasti a (3) povzbudzovania k osobnému zdokonaľovaniu. (Zdroj)

Zamestnateľnosť

Zamestnateľnosť možno definovať ako ‘spôsobilosť zamestnateľnosti’ alebo ‘kombinácia faktorov umožňujúcich prístup k práci, jej udržanie a profesionálny (kariérny) postup’. 

Rehabilitácia

Rehabilitácia je proces, ktorého cieľom je umožniť ľuďom dosiahnuť a udržať si optimálne fyzické, zmyslové, rozumové, psychologické a sociálne funkčné úrovne.

Návrat do práce

Návrat do práce je koncept, ktorý zahŕňa všetky postupy a iniciatívy usilujúce o uľahčenie reintegrácie do pracoviska osôb, u ktorých došlo k zníženiu pracovnej schopnosti alebo spôsobilosti či už z dôvodu invalidity, choroby alebo starnutia.

Mediánový vek

Vek, ktorý rozdeľuje populáciu na dve početne rovnaké skupiny; to znamená, že polovica ľudí je mladších než tento vek a polovica je staršia. (Zdroj)

OOP

OOP, skratka pre osobné ochranné prostriedky, sú všetky prostriedky určené na nosenie alebo držanie pracovníkom (odev, prilba, okuliare) ako ochrana pred jedným alebo viacerými rizikami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie pracovníka pri práci a akýkoľvek doplnok alebo príslušenstvo určené na tento účel. Nebezpečenstvo riešené ochrannými prostriedkami zahŕňa fyzikálne, elektrické, tepelné, chemické, biologické riziká a tuhé častice v ovzduší. OOP sa musia použiť vždy, keď sa riziku nedá zabrániť alebo ak sa ho nedá dostatočne znížiť technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo postupmi organizácie práce. (Zdroj)