4: Návrat do práce

4
Návrat do práce
 

Ako mi môže práca pomôcť zotaviť sa?

Práca môže podporiť zotavenie 

Ak sa zotavujete po zdravotnom probléme alebo po zranení, môže vám prospieť návrat do práce hneď, ako to je fyzicky možné a bezpečné. Práca môže pôsobiť liečivo a podporiť zotavenie. Okrem toho čím dlhšie ste bez práce, tým je návrat fyzicky i duševne náročnejší a tým väčšia je pravdepodobnosť prechodu do dlhodobej pracovnej neschopnosti.

Proces návratu do práce

‘Program návratu do práce’ je proces, ktorý zavádza do praxe myšlienku, že zmysluplná a bezpečná práca je súčasťou procesu zotavovania sa. Na procese sa zúčastňuje viacero zainteresovaných strán a vy v ňom zohrávate kľúčovú úlohu.

Prvoradým cieľom programu návratu do práce je pomoc návratu do pôvodného pracovného zaradenia. Počas obdobia zotavovania však nie je vždy možné začať s tými istými úlohami a povinnosťami. Váš zamestnávateľ, aby vám pomohol zostať v práci, bude možno preto musieť primerane upraviť vaše pracovisko alebo pracovné podmienky. Tieto úpravy môžu byť:

  • úpravy pracovného stanovišťa,
  • technické pomôcky,
  • postupný návrat do práce (napr. pružný pracovný čas alebo práca na čiastočný úväzok),
  • pracovné voľno na lekárske ošetrenie alebo poradenstvo, 
  • prerozdelenie úloh (napr. pridelenie niektorých úloh, ktoré už nezvládate ľahko, inému pracovníkovi) a
  • zmena pracovnej náplne.

Čo je moja úloha v procese návratu do práce? (ďalšia časť)