2: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

2
Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Ako môžem pomôcť vytvoriť bezpečné a zdravé pracovisko?

Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť konzultovať so zamestnancami alebo ich zástupcami a zástupcov a umožniť im účasť na diskusiách o všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane práva zamestnancov alebo ich zástupcov podávať návrhy. Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť majú právo požiadať zamestnávateľa o prijatie primeraných opatrení a predkladať návrhy na zmiernenie rizík pre zamestnancov a na odstránenie zdrojov nebezpečenstva. 

V ideálnom prípade by ste mali byť zapojený do procesu posudzovania rizika a rozhodovania o zlepšeniach a nevyhnutných úpravách. 

Určenie rizík pri práci 

Proces posudzovania rizika ponúka vám a vašim kolegom možnosť zdieľať skúsenosti priamo z terénu o:

  • vašom pracovnom prostredí, 
  • spôsobe organizácie vašej práce, 
  • akýchkoľvek ďalších problémoch, ktoré môžu ovplyvniť zdravie a bezpečnosť a
  • možnostiach odstránenia alebo minimalizovania rizík.

Okrem účasti na procese posudzovania rizika je tiež dôležité pravidelne si vymieňať názory a predstavy o možnostiach zlepšenia pracoviska so svojím priamym nadriadeným alebo zástupcom zamestnancov. 

Príklady osvedčených postupov 

Ak sa chcete dozvedieť, ako životný štýl ovplyvňuje zdravie, prečítajte si ďalšiu tému.