4: Návrat do práce

4
Návrat do práce

Čo je moja úloha v procese návratu do práce?

Poznaj svoje práva 

Váš zamestnávateľ má zo zákona povinnosť zaobchádzať so všetkými pracovníkmi rovnako a vykonať primerané úpravy pre osoby so zdravotným postihnutím. To znamená, že zamestnávatelia musia prijať primerané opatrenia, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k zamestnaniu a zapájali sa doň. 

Je dôležité poznať svoje práva a presvedčiť sa, že ste oboznámený s politikou návratu do práce vášho podniku v prípade choroby alebo zranenia.

Význam spolupráce

Úspešný návrat do práce si zvyčajne vyžaduje spoluprácu medzi vami, vaším zamestnávateľom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zástupcom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Váš zamestnávateľ spolupracovať s vami, vaším ošetrujúcim lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom pri vypracovaní plánu návratu do práce, aby vychádzal z toho, čo ste schopný vykonávať . 

Ak ste dlhšie práceneschopný z dôvodu choroby, usilujte sa o udržiavanie kontaktu so svojím zamestnávateľom od samého začiatku. Môže sem patriť:

  • pravidelné telefónne hovory alebo e-maily, 
  • žiadať o informácie o aktuálnom dianí v práci a
  • odsúhlasenie detailov vašej choroby alebo zdravotného postihnutia, ktoré možno povedať kolegom a ktoré treba považovať za dôverné.

Celkovo možno povedať, že vaša aktívna účasť na procese návratu do práce a udržanie si motivácie návratu do práce hneď, ako to je vhodné, predstavujú dôležité faktory úspešného návratu.

Príklady osvedčených postupov