2: Miejsca pracy przyjazne dla zdrowia osób w każdym wieku

2
Miejsca pracy przyjazne dla zdrowia osób w każdym wieku

Jak mogę pomóc w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dla zdrowia miejsca pracy?

Na pracodawcach spoczywa prawny obowiązek konsultowania się z pracownikami lub ich przedstawicielami i umożliwienia im uczestnictwa w dyskusjach na temat wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem, higieną i zdrowiem w miejscu pracy. Pracownicy i ich przedstawiciele mają także prawo zgłaszania własnych propozycji dotyczących potencjalnych usprawnień. Inspektorzy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz lekarze medycyny pracy mogą poprosić pracodawcę o podjęcie odpowiednich kroków, a także mogą składać własne propozycje, celem zmniejszenia ryzyka dla pracowników bądź usunięcia źródeł zagrożenia.

Idealnie byłoby gdyby pracownicy byli zaangażowani zarówno na etapie dokonywania oceny ryzyka, jak i podczas podejmowania decyzji na temat wymaganych adaptacji i wdrażanych programów, mających podnieść bezpieczeństwo w pracy.

Wskazanie zagrożeń w pracy

Proces oceny ryzyka daje zatrudnionym osobom zatrudnionym możliwość podzielenia się doświadczeniami dotyczącymi:

  • środowiska pracy
  • organizacji pracy
  • innych aspektów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie • tego, jak poszczególne czynniki ryzyka mogą zostać ograniczone lub wyeliminowane

Poza uczestnictwem w procesie oceny ryzyka ważne jest to, aby pracownik rozmawiał ze swoim bezpośrednim przełożonym i/lub przedstawicielem pracowników, jak również przedstawiał im swoje pomysły dotyczące możliwych usprawnień w miejscu pracy.

Przykłady dobrych praktyk

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak styl życia wpływa na zdrowie, zapoznaj się z kolejną częścią tego przewodnika.