Utvikling av skreddersydde, individuelle planer

Tilbake
Utvikling av skreddersydde, individuelle planer
Utvikling av skreddersydde, individuelle planer

Programmet rettet seg spesielt mot arbeidstakere over 50 år som hadde mye fravær eller som hadde hatt fravær i lenger perioder. Arbeidstakere som deltok frivillig hadde en detaljert og dyptgående samtale med sin mellomleder (ved bruk av skreddersydde maler) for å fastslå de gode og dårlige aspektene ved egen rolle. Sammen med HR-avdelingen utviklet de nye rollebeskrivelser som var mer velegnet for deres evner. Arbeidstakere satte særlig pris på det sosiale aspektet ved sin rolle; for eksempel tok noen på seg de klientorienterte rollene, mens andre fokuserte mer på planlegging eller sikkerhet.

Av de seks ansatte som deltok, kom fem tilbake til arbeid i en ny rolle som de selv hadde skreddersydd i samarbeid med HR-ansatte. Videre ble fraværet blant arbeidstakerne redusert med 48%. Med ansatte som fokuserte på de arbeidsoppgavene som de likte å utføre, økte generell arbeidstaker-motivasjon betraktelig, og klientene ble også mer fornøyd med tjenestene.

Les mer