Alderstilpasset ledelse

Alderstilpasset ledelse viser til de forskjellige dimensjonene som menneskelige ressurser (HR) ledes etter innen organisasjoner med et eksplisitt fokus på aldring. Mer generelt viser det til så vel politiske mål som kollektive forhandlinger knyttet til en aldrende arbeidsstyrke. (Kilde)

Grunnleggende prinsipper for alderstilpasset ledelse inkluderer  

  • vekt på forebygging heller enn reaktiv problemløsing,
  • fokus på hele yrkeslivet og alle aldersgrupper, ikke bare eldre arbeidstakere, og
  • en holistisk tilnærming som omfatter alle dimensjoner som bidrar til effektiv ledelse av ansatte i alle aldre. 

(Kilde)

Aldersprofilering

Aldersprofilering (eller aldersstrukturanalyse) brukes for å analysere en organisasjons aldersstruktur i nåtid og framtid. Resultatene må tolkes i sammenheng med arbeidet og dets krav, så vel som HR-strategier og HR-planlegging i organisasjonen. (Kilde)

Timer regnet på årsbasis

Beregning av timer på årsbasis gjør det mulig å beregne og beramme arbeidstakernes arbeidstid (og lønn) over en periode på et år. Dette kan være et grunnlag for å inngå avtale om fleksibel arbeidstid. (Kilde)

Fysiologisk alder

Fysiologisk, eller biologisk, alder er et mål på hvor godt eller dårlig kroppen fungerer i forhold til den kronologiske alder.

Kroniske sykdommer

De fleste kroniske sykdommer i Europa er ikke-overførbare sykdommer eller sykdommer som ikke er smittsomme. De er langvarige og har generelt langsom progresjon. De fire hovedtypene ikke-overførbare sykdommer er hjerte- og karsykdommer (f.eks. hjerteanfall), kreftformer, kroniske luftveissykdommer (f.eks. astma) og diabetes. (Kilde)

Kronologisk alder

Kronologisk alder er en persons alder målt i enheter (vanligvis år) fra fødsel og til en gitt dato.

Fleksibel avgang

Fleksibel avgang betyr å gi arbeidstakerne større valg vedrørende beslutninger om å gå av. Dette kan inkludere belønninger for å gå av senere, eller å tillate at arbeidstakere mottar en del av sine pensjonsytelser mens de fortsetter å stå i arbeid, med redusert arbeidstid. (Kilde)

Fleksibelt arbeid

Fleksibelt arbeid muliggjør imøtekommelse av både individets og organisasjonens behov gjennom å gjøre endringer i tid (når), sted (hvor) og måte (hvordan) en arbeidstaker jobber på. (Kilde)

Funksjonell alder

Funksjonell alder viser til en persons funksjonelle formnivå, sammenlignet med andre på hans/hennes kronologiske alder og av samme kjønn.

Jobbdeling

Dette er et ansettelsesforhold der arbeidsgiver ansetter to (eller flere) arbeidstakere for å fylle én heltidsstilling. Det er en form for deltidsarbeid som sikrer at den delte jobben alltid er bemannet. (Kilde)

Livslang læring

Livslang læring vedrører alle læringsaktiviteter som man setter i gang med i løpet av livet, med det mål å forbedre ferdigheter, kunnskap og kompetanse. Det er et bredt konsept som omfatter en persons utdannelse/opplæring som er fleksibel, mangfoldig og tilgjengelig til forskjellige tider og steder i løpet av livet. Livslang læring omfatter hele spekteret av formell og uformell læring, så vel som realkompetanse. (Kilde)

Psykisk helse

God psykisk helse er en velferdstilstand der et individ kan realisere sine evner og kan takle livets normale stressbelastning, kan arbeide produktivt og er i stand til å bidra til sitt lokalsamfunn/sine omgivelser. (Kilde)

Muskel- og skjelettplager

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager viser til helseproblemer som slår ut på muskler, bånd, sener, brusk, kretsløpssystemet, nerver eller andre mykdeler og ledd i muskel- og skjelettsystemet. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er forbundet med repetitivt og anstrengende arbeid. Slike helseproblemer kan variere fra ubehag og mindre plager til mer alvorlige helsetilstander som kan føre til varig uførhet. (Kilde)

Psykologisk alder

Psykologisk alder er hvor gammel man føler seg og den alderen man oppfører seg som. Det er subjektivt og basert på en persons vurdering av seg selv.

Risikovurdering

Risikovurdering er et steg i prosessen med HMS-risikoforvaltning som gjør det mulig å fastslå potensielle risikoer og farer som arbeidstakere kan være eksponert for og å treffe beslutninger om beskyttende og forebyggende tiltak som må iverksettes. Det er en dynamisk prosess som gjør det mulig for organisasjoner å få på plass en proaktiv strategi for forvaltning av yrkesrisikoer. (Kilde)

Stillesittende arbeid

Stillesittende arbeid viser til arbeid som karakteriseres av et minimum av bevegelse og lavt energiforbruk. Stillesittende arbeid krever ofte at arbeidstakeren sitter i lengre tidsperioder.

Sosial alder

Sosial alder gjenspeiler kulturelle og sosiale forventninger til hvordan folk bør oppføre seg ved en gitt alder. Det er en vurdering av en persons evner i sosiale situasjoner i forhold til det som oppfattes som normale standarder.

Bærekraftig arbeid

Bærekraftig arbeid gjennom et livsløp betyr at arbeid og levekår er av en slik art at de støtter folk i å engasjere seg i og forbli i arbeid gjennom et utvidet yrkesliv. Slike forhold muliggjør en tilpasning mellom jobb og et individs karakteristika eller situasjoner gjennom et liv i endring, og må utvikles gjennom strategier og praksis ved og utenfor arbeidsplassen. (Kilde)

Arbeidsevne

Arbeidsevne kan beskrives som balansen mellom et individs ressurser og arbeidsrelaterte faktorer. Arbeidsevne påvirkes også av miljøet utenfor jobb. Personlige ressurser inkluderer følgende elementer: (1) helse og funksjonelle evner; (2) kompetanse og ferdigheter; (3) verdier, holdninger og motivasjon. Arbeidsrelaterte faktorer omfatter arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, arbeidsorganisering og ledelse ved arbeidsplassen. (Kilde)

Uførhet

En ufør arbeidstaker er en arbeidstaker med fysiske eller psykiske utfordringer som kan hindre arbeidsutførelse. Uføre arbeidstakere betegner også folk med kroniske, langvarige eller fremadskridende tilstander. (Kilde)

Miljøfaktorer

Miljøfaktorer er elementer fra dagliglivet og arbeidslivet som kan ha positive eller negative virkninger på arbeidstakeres generelle helsetilstand. Eksempler på negative elementer inkluderer kjemiske faktorer (f.eks. farlig damp og farlige gasser), fysiske faktorer (f.eks. bråk eller vibrasjoner), biologiske faktorer (f.eks. bakterier, virus og sopp) eller psykososiale faktorer (f.eks. balansen mellom arbeid og privatliv).

Medisinsk rehabilitering

Medisinsk rehabilitering tar sikte på gjenopprette de funksjonelle eller mentale evner og livskvalitet for folk med fysiske eller psykiske svekkelser eller uførhet.

Yrkesrisiko

En yrkesrisiko er en kilde, situasjon eller handling med potensiale for å forårsake skade eller dårlig helse, eller en kombinasjon av disse. (Kilde)

Psykososiale risikoer

Psykososiale risikoer er de aspektene ved arbeidsutforming og organisering og ledelse av arbeidet og deres sosiale og miljømessige kontekst som kan ha potensiale for å forårsake psykisk eler fysisk skade. Saker som arbeidsrelatert stress og vold og/eller trakassering på arbeidsplassen er forbundet med psykososiale risikoer. (Kilde)

Arbeidsrelatert stress

Folk erfarer stress på jobben når de oppfatter at det er en ubalanse mellom kravene som stilles til dem på jobb, og de fysiske og psykiske ressurser de har til å takle de kravene. (Kilde)

Yrkesrettet rehabilitering

Yrkesrettet rehabilitering tar sikte på å gjøre det mulig for folk med fysiske eller psykiske svekkelser eller uførhet å overkomme hindringer for å ha tilgang til, fortsette i eller komme tilbake i arbeid eller annen nyttig aktivitet.

Helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser skapes ved felles innsats fra arbeidsgiveres, arbeidstakeres og samfunnets side, for å forbedre arbeidstakernes helse og velferd. Dette kan oppnås ved en kombinasjon av (1) å bedre organiseringen av arbeidet og arbeidsmiljøet; (2) fremme aktiv deltakelse; og (3) oppmuntre personlig utvikling. (Kilde)

Ansettbarhet

Ansettbarhet kan defineres som “den egenskap å være ansettbar» eller «kombinasjonen av faktorer som tillater tilgang til arbeid, å beholde/forbli i arbeid og å ha fremdrift i sin karriere».

Rehabilitering

Rehabilitering er en prosess der det tas sikte på å la folk oppnå og opprettholde sine optimale fysiske, sanserelaterte, intellektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivåer.

Tilbake i arbeid

TIlbake-i-arbeid er et konsept som omfatter alle rutiner og initiativer med det formal å tilrettelegge for reintegrering på arbeidsplassen for folk som erfarer en reduksjon i arbeidsevne eller -kapasitet, enten det er på grunn av uførhet, sykdom eller aldring. (Kilde)

Median-alder

Den alder som deler befolkningen inn i to numeriske grupper; med andre ord, halve befolkningen er yngre og halve befolkningen er eldre enn denne alder. (Kilde)

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr betyr alt utstyr som er utformet for å ikles eller bæres av arbeidstakeren (klær, hjelmer, briller) for å beskytte ham/henne mot en eller flere risikoer som kunne skade arbeidstakerens sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og ethvert tilbehør som er utformet med dette mål for øyet. Risikoene som personlig verneutstyr beskytter mot, inkluderer fysiske, elektriske, varmerelaterte, kjemiske og biologiske risikoer, så vel som luftbårent finstøv. Personlig verneutstyr må brukes når risikoen ikke kan unngås eller reduseres tilstrekkelig ved tekniske former for kollektiv beskyttelse eller ved arbeidsrutiner eller organisering av arbeidet. (Kilde)