4: Atgriešanās darbā

4
Atgriešanās darbā

Kāda ir mana loma darbā atgriešanās procesā?

Zināt savas tiesības 

Jūsu darba devējam ir ar likumu noteikts pienākums ievērot vienlīdzības principu attieksmē pret visiem darbiniekiem un nodrošināt pienācīgu pielāgošanos cilvēkiem ar invaliditāti. Tas nozīmē, ka darba devējiem ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai cilvēks ar invaliditāti varētu piekļūt darbam un strādāt. 

Ir svarīgi zināt savas tiesības un, ņemot vērā saslimšanas vai traumas iespējamību, pārliecināties un uzzināt, kādas ir jūsu uzņēmuma nostādnes attiecībā uz atgriešanos darbā.

Sadarbības svarīgums

Sekmīgu atgriešanos darbā parasti nodrošina sadarbība starp jums, jūsu darba devēju, jūsu ārstu un darba aizsardzības speciālistu. Jūsu darba devējam būtu jāsadarbojas ar jums un jūsu ārstu vai citu ārstniecības speciālistu, lai izstrādātu darbā atgriešanās plānu, pamatojoties uz to, ko jūs spējat darīt. 

Ja jums ir ilgstošs slimības atvaļinājums, centieties uzturēt saziņu ar darba devēju jau no paša sākuma. Iespējamie saziņas veidi:

  • regulāri sazināties pa tālruni vai e-pastu; 
  • lūgt sniegt informāciju par to, kas darbā notiek; un
  • vienoties par to, kāda informācija attiecībā uz jūsu slimību vai invaliditāti ir izpaužama kolēģiem, un ko izpaust nevajadzētu. 

Kopumā, lai atgriešanās darbā būtu sekmīga, svarīga nozīme ir tam, ka jūs aktīvi piedalāties darbā atgriešanās procesā un saglabājat motivāciju atgriezties darbā, cik drīz tas ir ieteicams.

Labas prakses piemēri