2: Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā

2
Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā

Kā es varu palīdzēt izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu?

Darba devējam ir likumīgs pienākums konsultēties ar darbiniekiem vai to pārstāvjiem un ļaut tiem piedalīties pārrunās par visiem jautājumiem, kas attiecas uz darba aizsardzību darba vietā, ietverot darbinieku vai to pārstāvju tiesības sniegt priekšlikumus. Pārstāvjiem darba aizsardzības jomā ir tiesības prasīt darba devējam veikt atbilstošus pasākumus un iesniegt priekšlikumus par to, lai tiktu mazināta bīstamība darbiniekiem un lai tiktu likvidēti apdraudējuma avoti.

Ideālā gadījumā jums vajadzētu būt iesaistītam risku novērtēšanā un lēmumu pieņemšanā par uzlabojumiem un nepieciešamajiem pielāgojumiem.

Norādīt uz riskiem darbā 

Risku novērtēšana sniedz jums un jūsu kolēģiem iespēju dalīties pieredzē, kas jums kā tiešajiem darba darītājiem ir attiecībā uz:

  • jūsu darba vidi;
  • jūsu darba organizāciju;
  • visiem citiem jautājumiem, kas varētu ietekmēt darba aizsardzību; un
  • to, kā varētu novērst vai mazināt riskus.

Papildus dalībai risku novērtēšanā, ir svarīgi arī regulāri paust savam tiešajam vadītājam vai darbinieku pārstāvim savu viedokli un idejas par iespējamiem uzlabojumiem darba vietā.

Labas prakses piemēri

Plašāka informācija par to, kā dzīvesveids ietekmē veselību, ir pieejama nākamajā tematā.