Mūžizglītība

Mūžizglītība ir visas mācīšanās darbības, ko veic mūža gaitā ar mērķi uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences. Tas ir plašs jēdziens, kas ietver elastīgu, dažādu un dažādos laikos un vietās pieejamu personas izglītošanos visa mūža gaitā. Mūžizglītība ietver visu formālas, neformālas un ikdienas mācīšanās iespēju spektru.  (Avots)

Mediānais vecums

Vecums, kas noteikts, iedzīvotājus sadalot divās skaitliski vienādās grupās; puse iedzīvotāju ir jaunāki par šo vecumu, un otra puse – vecāki par to. (Avots)