Invaliditāte

Darbinieks ar invaliditāti ir darbinieks, kuram ir fiziski vai garīgi veselības traucējumi, kas var traucēt darba izpildi. Darbinieku ar invaliditāti grupa var ietvert arī cilvēkus ar hroniskām, ilgstošām vai progresējošām veselības problēmām. (Avots)

IAL

IAL jeb "individuālie aizsardzības līdzekļi" ir viss aprīkojums (apģērbs, ķiveres, aizsargbrilles), kas paredzēts, lai darbinieks to lietotu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem iespējamiem darba vides riskiem, un visi papildu piederumi, kuri kalpo minētajam mērķim. IAL var aizsargāt pret tādiem darba vides riskiem kā fizikāliem riskiem, elektrību, augstu temperatūru, ķīmiskām vielām, bioloģiskiem aģentiem vai putekļiem. IAL ir jālieto, ja riskus nevar novērst vai pienācīgi samazināt ar kolektīvās aizsardzības tehniskajiem līdzekļiem vai darba organizācijas procedūrām.  (Avots)

Ilgtspējīgs darbs

Ilgtspējīgs darbs mūža garumā nozīmē, ka darba un dzīves apstākļi ir tādi, kuros cilvēki var tikt nodarbināts un strādāt visa darba mūža garumā. Minētie apstākļi nodrošina darba saderību ar indivīda īpašībām vai apstākļiem dažādos dzīves posmos, tos nosaka nostādnes un prakse darba vietās un ārpus tām.  (Avots)