Ar darbinieku vecumu saistīto problēmu risināšana

Ar darbinieku vecumu saistīto problēmu risināšana nozīmē dažādus  personālvadības aspektus, galveno uzmanību pievēršot novecošanai, un plašākā nozīmē – ar darbaspēka novecošanu saistīto jautājumu risināšanai, izmantojot tādus līdzekļus kā politikas izstrāde vai sarunas par darba koplīguma nosacījumiem (Avots)

Ar darbinieku vecumu saistīto problēmu risināšanas pamatā ir šādi būtiski principi: 

  • uzsvars tiek likts uz preventīvajiem pasākumiem, nevis problēmu risināšanu, reaģējot uz tām;
  • uzmanība tiek pievērsta visam darba mūžam un visām vecumu grupām, nevis tikai gados vecākiem darbiniekiem;
  • visaptveroša pieeja, kas sekmē efektīvu vecumu pārvaldību.

(Avots)

Atgriešanās darbā

Atgriešanās darbā ir jēdziens, kas ietver visas darbības, kuru mērķis ir nodrošināt cilvēku, kam invaliditātes, slimības vai novecošanas dēļ ir mazinājušās darbaspējas, reintegrāciju darba vietā.

Ar darbu saistīts stress

Cilvēki piedzīvo stresu darbā tad, kad darba vietas izvirzītās prasības nav līdzsvarā ar tiem fiziskajiem un garīgajiem resursiem, kas cilvēkiem ir pieejami, lai izpildītu minētās prasības. (Avots)