Χρόνιες παθήσεις

Οι περισσότερες χρόνιες παθήσεις στην Ευρώπη είναι οι μη μεταδοτικές παθήσεις, οι οποίες είναι μη μολυσματικές και μη μεταδιδόμενες μεταξύ των ανθρώπων. Είναι χρόνιες και έχουν γενικά βραδεία εξέλιξη. Οι τέσσερις κύριοι τύποι μη μεταδοτικών παθήσεων είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις (π.χ. καρδιακές προσβολές), οι καρκίνοι, οι χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις (π.χ. άσθμα) και ο διαβήτης. (Πηγή)

Χρονολογική ηλικία

Η χρονολογική ηλικία είναι η ηλικία ενός ατόμου που μετριέται σε μονάδες (συνήθως έτη) από τη γέννησή του μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.