Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι στοιχεία στην καθημερινή και την επαγγελματική ζωή που μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στη γενικότερη υγεία των εργαζομένων. Παραδείγματα αρνητικών στοιχείων είναι οι χημικοί παράγοντες κινδύνου (π.χ. επικίνδυνοι καπνοί ή αέρια), οι φυσικοί παράγοντες κινδύνου (π.χ. θόρυβος ή δονήσεις), οι βιολογικοί παράγοντες κινδύνου (π.χ. βακτήρια, ιούς και μύκητες) ή οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου (π.χ. ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής).

Παράγοντες/Πηγές επαγγελματικού κινδύνου

Παράγοντας/πηγή επαγγελματικού κινδύνου (Εγκύκλιος 130297/1996: Εφαρμογή π.δ. 17/1996 - Παράρτημα για την εκτίμηση κινδύνου) είναι μια πηγή, κατάσταση ή πράξη με πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στους εργαζόμενους, όπως τραυματισμό ή ασθένεια ή συνδυασμό και των δύο. (Πηγή)

Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

Η προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας είναι η συνδυασμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας (1) τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος, (2) την προαγωγή της ενεργής συμμετοχής και (3) την ενθάρρυνση της προσωπικής εξέλιξης. (Πηγή)