Ιατρική αποκατάσταση

Η ιατρική αποκατάσταση στοχεύει στην αποκατάσταση της λειτουργικής ή νοητικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής των ατόμων με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες.

Ικανότητα για εργασία

Η ικανότητα για εργασία μπορεί να περιγραφεί ως η ισορροπία μεταξύ των πόρων του ατόμου και παραγόντων που σχετίζονται με την εργασία. Η ικανότητα για εργασία επηρεάζεται επίσης από το περιβάλλον εκτός του εργασιακού χώρου. Οι προσωπικοί πόροι περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: (1) υγεία και λειτουργικές ικανότητες, (2) ικανότητες και δεξιότητες, (3) αξίες, προσωπική στάση και κίνητρα. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της εργασίας, το περιβάλλον εργασίας, την οργάνωση της εργασίας και την ηγεσία. (Πηγή)