Ευέλικτη συνταξιοδότηση

Ευέλικτη συνταξιοδότηση σημαίνει να παρέχεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα περισσότερων επιλογών κατά τη φάση της λήψης απόφασης για συνταξιοδότηση. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με την τροποποίηση των παρεχόμενων κινήτρων ώστε να αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν αργότερα, ή δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λάβουν ένα μέρος των συνταξιοδοτικών παροχών τους, ενώ συνεχίζουν να εργάζονται με μειωμένο ωράριο (ν. 3846/2010, άρθρο 2). (Πηγή)

Ευέλικτη εργασία

Η ευέλικτη εργασία επιτρέπει την ταυτόχρονη κάλυψη των αναγκών τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχείρησης ή οργανισμού που επιτυγχάνεται μέσα από αλλαγές στον χρόνο (πότε), τη θέση (πού) και τον τρόπο (πώς) με τον οποίο εργάζεται ένας εργαζόμενος. (Πηγή)

Επιμερισμός εργασίας

Πρόκειται για μια σχέση εργασίας στην οποία ένας εργοδότης προσλαμβάνει δύο (ή περισσότερους) εργαζόμενους για να καλύψουν μία θέση πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται για μια μορφή εργασίας μερικής απασχόλησης (ν. 2639/1998, άρθρο 2) που εξασφαλίζει τη μόνιμη στελέχωση της από κοινού καταλαμβανόμενης θέσης εργασίας. (Πηγή)

Επιστροφή στην εργασία

Η επιστροφή στην εργασία είναι μια έννοια που περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επανένταξης στην εργασία των ατόμων που έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας ή δυνατότητας για εργασία λόγω αναπηρίας, ασθένειας ή γήρανσης. (Πηγή)

Εκτίμηση κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνου είναι ένα βήμα της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων στον τομέα της ΕΑΥ που επιτρέπει τον εντοπισμό των πιθανών πηγών κινδύνου και των σχετικών κινδύνων στους οποίους μπορεί να είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι και τον προσδιορισμό των  μέτρων προστασίας και πρόληψης που είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν (ν. 3850/2010, άρθρο 42, παρ. 8α και άρθρο 43 παρ. 1α). Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις (ν. 3850/2010, άρθρο 3) ή στους οργανισμούς να εφαρμόζουν μια εκ των προτέρων πολιτική για τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων στη βάση της πρόληψης. (Πηγή)

Επαγγελματική αποκατάσταση

Η επαγγελματική (ή εργασιακή) αποκατάσταση αποσκοπεί στη στήριξη των ατόμων με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια για την πρόσβαση, την παραμονή ή την επιστροφή στη θέση εργασίας τους ή σε άλλη χρήσιμη απασχόληση.

Εργασιακό άγχος

Οι άνθρωποι βιώνουν άγχος στην εργασία, όταν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων της δουλειάς που τους έχει ανατεθεί και των σωματικών και ψυχικών πόρων που έχουν στη διάθεσή τους για να αντιμετωπίσουν αυτές τις απαιτήσεις. (Πηγή)