Διαχείριση της ηλικίας

Η διαχείριση της ηλικίας αναφέρεται στις διάφορες διαστάσεις που λαμβάνει  η  διαχείριση των ανθρώπινων πόρων  στο εσωτερικό επιχειρήσεων και οργανισμών που δίνουν σαφή έμφαση στη γήρανση του εργατικού δυναμικού καθώς επίσης, γενικότερα, στη συνολική διαχείριση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού μέσω των δημόσιων πολιτικών ή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. (Πηγή)

Στις βασικές αρχές της διαχείρισης της ηλικίας περιλαμβάνονται οι εξής:  

  • έμφαση στην πρόληψη και όχι στην εκ των υστέρων επίλυση των προβλημάτων,
  • εστίαση σε όλη την επαγγελματική ζωή και όλες τις ηλικιακές ομάδες, όχι μόνο στους μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους και
  • μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που συμβάλλουν  στην αποτελεσματική διαχείριση της ηλικίας

(Πηγή)

Δια βίου μάθηση

Η δια βίου μάθηση αφορά όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες στη ζωή ενός ατόμου, οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων του. Είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενός ατόμου που είναι ευέλικτη, διαφοροποιημένη και παρέχεται σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους σε όλη τη ζωή του. Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει όλο το φάσμα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. (Πηγή)

Διάμεση ηλικία

Η ηλικία που χωρίζει έναν πληθυσμό σε δύο αριθμητικά ίσες ομάδες: η μία περιλαμβάνει τα άτομα μικρότερης ηλικίας και η άλλη τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. (Πηγή)