Βιώσιμη εργασία

Βιώσιμη εργασία κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου σημαίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας είναι τέτοιες που να υποστηρίζουν τους ανθρώπους να είναι και να παραμείνουν ενεργοί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα στον εργασιακό βίο τους. Αυτές οι συνθήκες επιτρέπουν μια ευθυγράμμιση μεταξύ της εργασίας και των χαρακτηριστικών ή περιστάσεων του ατόμου σε όλες τις αλλαγές της ζωής του και πρέπει να αναπτυχθούν μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών στους χώρους εργασίας και εκτός αυτών. (Πηγή)