Ανάλυση ηλικιακών χαρακτηριστικών

Με την ανάλυση των ηλικιακών χαρακτηριστικών (ή διαφορετικά  την ανάλυση της ηλικιακής διάρθρωσης) επιδιώκεται η ανάλυση της ηλικιακής σύνθεσης του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού στο παρόν και στο μέλλον. Τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με την εργασία και τις απαιτήσεις της, καθώς και με την ακολουθούμενη πολιτική και τον προγραμματισμό όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. (Πηγή)

Αναγωγή του εργάσιμου χρόνου σε ετήσια βάση

Τα προγράμματα ή σχήματα αναγωγής του εργάσιμου χρόνου ή των εργάσιμων ωρών σε ετήσια βάση (ν. 3986/2011, άρθρο 42), επιτρέπουν τον υπολογισμό και τον προγραμματισμό του χρόνου εργασίας (και της αμοιβής) των εργαζομένων σε ορίζοντα ενός έτους. Πρόκειται για ένα μέσο επίτευξης ευελιξίας όσον αφορά τον χρόνο εργασίας. (Πηγή)

Αναπηρία

Ένας εργαζόμενος με αναπηρία είναι ένας εργαζόμενος που έχει υποστεί κάποια σωματική ή ψυχική βλάβη η οποία μπορεί να παρεμποδίζει την απόδοσή του στην εργασία. Οι εργαζόμενοι με αναπηρία περιλαμβάνουν άτομα με χρόνιες, μακρόχρονες ή προοδευτικά εξελισσόμενες παθήσεις. (Πηγή)

Απασχολησιμότητα

Ως απασχολησιμότητα μπορεί να οριστεί «η ικανότητα απασχόλησης» ή ο «συνδυασμός παραγόντων που επιτρέπει την πρόσβαση στην εργασία, την παραμονή στην εργασία και την επαγγελματική εξέλιξη».

Αποκατάσταση

Η αποκατάσταση είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στο να στηρίξει τα άτομα ώστε να επιτύχουν και να διατηρήσουν βέλτιστα επίπεδα σωματικής, αισθητηριακής, διανοητικής, ψυχολογικής και κοινωνικής λειτουργίας.