2: Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

2
Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

Πώς μπορώ να συμβάλλω στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας;

Αποτελεί νομική υποχρέωση των εργοδοτών να διαβουλεύονται με τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους (ν. 3850/2010, άρθρο 46) και να τους επιτρέπουν να λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς και να παρέχουν στους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις. Οι εκπρόσωποι σε θέματα ασφάλειας και υγείας (ν. 3850/2010, άρθρο 3) έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα και να του υποβάλλουν σχετικές προτάσεις κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζεται οποιοσδήποτε παράγοντας κινδύνου για τους εργαζόμενους και να εξαλειφθούν οι πηγές του κινδύνου. 

Ιδανικά, θα πρέπει να συμμετέχετε στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου και στις αποφάσεις σχετικά με βελτιώσεις και αναγκαίες προσαρμογές. 

Επισήμανση των κινδύνων στην εργασία  

Η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων παρέχει σε εσάς και τους συναδέλφους σας την ευκαιρία να μοιράζεστε τις εμπειρίες σας σχετικά με:

  • το εργασιακό σας περιβάλλον, 
  • τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας σας, 
  • οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια και
  • πώς μπορούν να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.

Εκτός από το να συμμετέχετε στη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων, είναι επίσης σημαντικό να μοιράζεστε τακτικά με τον άμεσο προϊστάμενό σας ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων τις απόψεις και τις ιδέες σας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο χώρος εργασίας σας.

Παραδείγματα καλών πρακτικών.

Για να μάθετε πώς ο προσωπικός τρόπος ζωής επηρεάζει την υγεία, ρίξτε μια ματιά στο επόμενο θέμα.