Πρόγραμμα διαχείρισης της ηλικίας

Πίσω
Πρόγραμμα διαχείρισης της ηλικίας
Πρόγραμμα διαχείρισης της ηλικίας

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ατομικές συνεδρίες με τους άνω των 55 ετών εργαζόμενους προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους σε θέματα σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της απόδοσής τους. Προέβλεπε ακόμα τον συνδυασμό ενός νέου και ενός μεγάλου σε ηλικία εργαζόμενου σε κοινά προγράμματα μεταφοράς γνώσης για την αύξηση του συνολικού επιπέδου των δεξιοτήτων στους χώρους εργασίας της εταιρείας. Η διοίκηση παρακολούθησε πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διαχείριση της ηλικίας, το οποίο διοργάνωσε εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ΕΑΥ, το οποίο συνέβαλε επίσης στην υποστήριξη των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων και στη συζήτηση για τυχόν προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με την εργασία τους.

Το πρόγραμμα ήταν αποτελεσματικό, διότι καλύφθηκαν από διάφορες οπτικές γωνίες τα ζητήματα που αφορούν τους μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους όπως οι ανάγκες τους για επιμόρφωση, οι κίνδυνοι στους οποίους ήταν εκτεθειμένοι, η υποστήριξη που χρειάζονταν. Επίσης, το πιο σημαντικό ήταν ότι κατέδειξε την αξία των μεγάλης ηλικίας εργαζομένων, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία τους. Ως αποτέλεσμα του προγράμματος, η εταιρεία ανέφερε τη μείωση των αναρρωτικών αδειών κατά 50% και το ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι ήταν σε θέση να συνεχίσουν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οδηγώντας σε σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Διιαβάστε περισσότερα