2: Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

2
Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

Γήρανση και υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον

Είναι δικαίωμά σας να μπορείτε να εργάζεστε σε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς να δέχεστε διακρίσεις λόγω ηλικίας, φύλου ή αναπηρίας (ν. 3304/2005) (διαβάστε περισσότερα). Ο εργοδότης σας έχει τη νομική υποχρέωση να αξιολογεί τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και αν απαιτείται, να προσαρμόσει την εργασία στο άτομο (ν. 3850/2010, άρθρο 42, παρ. 7), λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ικανότητές του. 

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων (ν. 3850/2010, άρθρο 42, παρ. 7α και άρθρο 43, παρ. 1α), ορισμένες αλλαγές στη λειτουργική ικανότητα των εργαζομένων που σχετίζονται με τη γήρανση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αντιμετωπίζονται με τη λήψη διορθωτικών μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον.

Γήρανση και εκτίμηση κινδύνου

Οι ακόλουθοι παράγοντες/πηγές κινδύνου (Εγκύκλιος 130297/1996: Εφαρμογή π.δ. 17/1996 - Παράρτημα για την εκτίμηση κινδύνου), μεταξύ άλλων, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των σχετικών με την ηλικία αλλαγών στις λειτουργικές δυνατότητες των εργαζομένων:

  • εργονομικοί παράγοντες/πηγές κινδύνου, όπως επαναλαμβανόμενες κινήσεις, χειρωνακτικοί χειρισμοί, δύσκολες και άβολες στάσεις, στατικές θέσεις, 
  • εργασία σε βάρδιες,
  • ζεστά, κρύα ή θορυβώδη περιβάλλοντα εργασίας, κραδασμοί και
  • εργασία σε ύψος. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου εδώ.

διευθέτηση του χώρου εργασίας

Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές στο εργασιακό περιβάλλον, έτσι ώστε οι απαιτήσεις της εργασίας να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ικανότητες και την κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου.

Παραδείγματα προσαρμογών μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • προσαρμογή του υφιστάμενου εξοπλισμού ή παροχή νέου εξοπλισμού για την εξάλειψη ή τη μείωση χειρωνακτικών χειρισμών, επαναλαμβανόμενων κινήσεων και κινήσεων που απαιτούν μυϊκή δύναμη, άβολων στάσεων,
  • παροχή ρυθμιζόμενων θέσεων εργασίας που ταιριάζουν σε όλους τους χρήστες όλων των ηλικιών οι οποίοι εργάζονται σε αυτές,
  • τακτικά μεταβαλλόμενα καθήκοντα (εναλλαγή στην ανάθεση καθηκόντων),
  • αυτοματοποίηση καθηκόντων ρουτίνας ή μονότονων καθηκόντων,
  • αλλαγή προγράμματος βαρδιών και
  • ρύθμιση φωτισμού.

Εδώ (ενότητα Επαγγελματίας ΕΑΥ) μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς οι αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργικές ικανότητες του εργαζόμενου και πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στο εργασιακό περιβάλλον.

Πώς μπορώ να συμβάλλω στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας; (Επόμενη ενότητα)