Program för att minska sjukfrånvaro och funktionshinder

Tillbaka
Program för att minska sjukfrånvaro och funktionshinder
Program för att minska sjukfrånvaro och funktionshinder

De stora omkostnader som orsakades av sjukfrånvaron motiverade företagsledningen att förbätta personalens allmänna hälsa. Man insåg att förändringen måste komma både från företaget och arbetstagarna. Tillsammans utformade företagsledningen och de anställda en plan för att förändra såväl arbetsmiljö som livsstil. För anställda över 55 år infördes flextid, ökad ledighet för att hinna återhämta sig mellan skiften samt möjlighet till omflyttning/fortbildning. Dessutom infördes hälsokontroller och seminarier på arbetsplatsen. 

Ledningen utbildades också  i hanteringen av äldre arbetskraft. Programmet medförde en minskning av sjukfrånvaron och antalet arbetstagare med diagnosen arbetsrelaterade funktionshinder samt en höjning av pensionsåldern med tre år. Detta var förknippat med en ökning av medarbetartillfredställelsen med 90%.

Läs mer