Organisatorisk del av byrån som ansvarar för behandlingen av personuppgifter

Andrew Smith, chef för kommunikations- och marknadsföringsavdelningen

Syfte med behandlingen

Denna behandling syftar till att skapa ditt konto. Angivna e-postadresser och namn lagras på våra servrar som finns inom EU.

 

Typ av uppgifter som behandlas

Förnamn och efternamn

E-postadress

 

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå med senare ändringar.

 

Behandlingens laglighet

Behandlingen grundar sig på artikel 5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (nedan kallad förordning (EG) nr 45/2001).

 

Uppgiftsmottagare

Andra personer än partnern får tillgång till personuppgifter med utgångspunkt från de berörda personernas roll och ansvarsområden (principen ”måste veta”):

  • Vederbörligen utnämnd personal vid EU-Osha
  • Externa leverantörer av värd- och underhållstjänster för EU-Oshas server
  • Rättstjänst, civilrättsliga domstolar, Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska ombudsmannen, revisionsrätten, intern revisionstjänst i förekommande fall.

Endast samarbetspartner, uppdragstagare och byråpersonal tillåts logga in och då endast för att arbeta med webbplatsen.

Alla ovannämnda mottagare omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. EU-Osha kommer inte att röja personuppgifter för tredje part. EU-Osha lämnar inte ut personuppgifter för direktmarknadsföring i kommersiellt syfte.

 

Cookies (kakor)

EU-Oshas webbplats samlar inte in statistik från inloggade användare. Denna webbplats skapar tillfälliga cookies när någon besöker den. De raderas när du stänger din webbläsare. Fler cookies kan skapas när du loggar in för att du ska slippa skriva in ditt användarnamn (eller lösenord om du vill) vid ditt nästa besök. Dessa cookies varar upp till 30 dagar. Du kan ta bort dessa cookies när du är klar om du använder en allmän dator och inte vill att ditt användarnamn ska synas för dem som använder datorn efter dig. (Tänk i så fall på att rensa webbläsarens cacheminne också). I dessa cookies finns ingen personlig information om dig och de kan inte användas för att identifiera enskilda användare.

På den här webbplatsen används Piwik, en programvara som genererar webbstatistik och som helt och hållet ligger på EU-Oshas servrar inom EU. Piwik lagrar cookies på din dator, men inga personuppgifter samlas in. Piwik känner igen din session genom ett anonymt ID, men detta ID är värdelöst för andra och kan inte användas för att identifiera enskilda användare.

Om du inte vill att EU-Osha ska spåra din aktivitet via Piwik kan du välja bort Piwik genom att klicka på den här länken:

På den här webbplatsen använder vi även Google Analytics, en webbanalystjänst som levereras av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, det vill säga textfiler som läggs i din dator och som hjälper EU-Osha att analysera hur användarna surfar på webbplatsen.

Den information som en cookie genererar om ditt surfande på webbplatsen (inga personuppgifter samlas in) förs över till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder informationen för att utvärdera hur du surfar på webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för dem som driver den och för att kunna leverera andra tjänster kring webbaktivitet och internetanvändning.

Google kan också överföra denna information till tredje part om så krävs enligt lag eller om sådan tredje part bearbetar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att knyta samman din IP-adress med andra uppgifter som företaget har.

Du kan se till att cookies inte används genom att välja vissa inställningar på din webbläsare. Observera dock att detta kan betyda att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen ger du Google tillåtelse att bearbeta uppgifter om dig på det sätt och i det syfte som beskrivs ovan.

I dessa cookies finns ingen personlig information om dig och de kan inte användas för att identifiera enskilda användare.

Om du inte vill att Google Analytics ska spåra dina aktiviteter kan du förhindra detta med hjälp av Googles webbläsarverktyg.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter och att få dem rättade och blockerade (om de är felaktiga), begära att de utplånas och invända mot behandlingen i de fall som avses i artiklarna 13, 14, 15, 16 och 18 i förordning (EG) nr 45/2001.

Skulle du ha frågor eller klagomål som rör hur dina personuppgifter har samlats in, behandlats eller använts, kontakta oss på information@osha.europa.eu och ange orden ”data protection” i ämnesraden.

Information om arkiveringstiden för uppgifter

Byrån kommer att behålla dessa uppgifter så länge det krävs för att skapa anonyma statistikrapporter.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd mot otillåtet tillträde eller otillåtna ändringar, visningar eller förstöring av data. Här ingår interna granskningar av vår datainsamling, lagring och bearbetningspraxis och säkerhetsåtgärder, inklusive lämplig kryptering av kommunikation och fysiska säkerhetsåtgärder som skydd mot otillåtet intrång i system där vi lagrar personuppgifter.

Begäran om information

De registrerade kan begära ut information om hur deras personuppgifter har hanterats genom att kontakta EU-Oshas uppgiftsskyddsombud på följande adress: dpo@osha.europa.eu.

Möjlighet att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen

Registrerade personer har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen http://www.edps.europa.eu, om de anser att behandlingen inte har utförts i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 45/2001.