Arbetstid på årsbasis

Årsbasis eller arbetstid på årsbasis innebär att man räknar ut och planlägger arbetstagarens arbetstid (och lön) under en ettårsperiod. Det är ett sätt att uppnå mer flexibel arbetstid. (Source)

Anställningsbarhet

Anställningsbarhet kan definieras som  "en individs komptenser för att kunna anställas" eller en kombination av de faktorer som ger sökanden tillträde till ett arbete, förmågan att behålla det och göra framsteg i sin karriär". (Source)

Arbetsdelning

Ett anställningsförhållande i vilket arbetsgivaren anställer två (eller fler) arbetstagare för att utföra ett enda heltidsjobb. Det är ett slags deltidsarbete som säkerställer att det uppdelade jobbet alltid är bemannat. (Source)

Arbetsrisk

Arbetsrisk är en källa, situation eller handling som potentiellt kan vålla skada eller ohälsa eller en kombination av båda. (Source)

Arbetsförmåga

Arbetsförmåga kan beskrivas som balansen mellan individuella resurser och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsförmågan påverkas även av milön utanför arbetsplatsen. Individuella resurser omfattar följande faktorer:  (1) hälsa och funktionella egenskaper; (2) kunskap och färdigheter; (3) värderingar, attityder och motivering. Arbetsrelaterade faktorer omfattar arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledarskap. (Source)

Arbetsrelaterad stress

Människor upplever stress på arbetsplatsen när de känner att det finns en obalans mellan de krav som ställs på dem i arbetet och deras fysiska och psykiska resurser för att uppfylla dessa krav. (Source)