Åldershantering

Åldershantering handlar om olika aspekter av företagens förvaltning av personalresurser med ett uttalat fokus på åldrande samt även den allmänna förvaltningen av åldrande personalresurser inom socialpolitiken eller kollektiva förhandlingar. (Source)

Grundläggande principer för åldershantering är:  

  • Att lägga tonvikten på förebyggande åtgärder snarare än på reaktiv problemlösning;
  • Att fokusera på hela arbetslivet och alla åldersgrupper, inte bara på äldre arbetstagare; samt
  • En holistisk inställning som inbegriper alla aspekter som bidrar till effektiv åldershantering.

(Source)

Åldersprofilering

Åldersprofilering (eller åldersstrukturanalys) används för att analysera åldersstrukturen i en organisation  i nutid och framtid.  Resultaten måste tolkas utifrån såväl arbetet och dess uppgifter som personalpolitiken och organisationens utformning. (Source)

Arbetstid på årsbasis

Årsbasis eller arbetstid på årsbasis innebär att man räknar ut och planlägger arbetstagarens arbetstid (och lön) under en ettårsperiod. Det är ett sätt att uppnå mer flexibel arbetstid. (Source)

Fysisk ålder

Fysisk, eller biologisk ålder är ett mått på hur bra eller dåligt kroppen fungerar i förhållande till den kronologiska åldern.

Kroniska sjukdomar

De flesta kroniska sjukdomar i Europa är icke smittsamma, icke-inflammatoriska och kan inte överföras människor emellan.  De är långvariga och utvecklas oftast långsamt.  De fyra vanligaste typerna av icke smittsamma sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar (t.ex. hjärtinfarkt), cancer, kroniska andningssjukdomar (t.ex. astma) samt diabetes. (Source)

Kronologisk ålder

Kronologisk ålder är en människas ålder uppmätt i enheter (vanligtvis år) från födseln till ett angivet datum.

Flexibel pensionsålder

Flexibel pensionsålder innebär att arbetstagaren får större frihet i sina  pensionsbeslut. Det kan innebära ekonomiska incitament för att gå i pension senare eller att arbetstagaren får tillgång till en del av sina pensionsförmåner i utbyte mot nedsatt arbetstid. (Source)

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid gör det möjligt att uppfylla behoven både för arbetstagaren och företaget genom att genomföra ändringar i tidsschemat (när), platsen- (var) och sättet (hur) på vilket arbetstagaren arbetar. (Source)

Funktionell ålder

Funktionell ålder är ett mått på en persons funktionella konditionsnivå i förhållande till andra människor med samma kronologiska ålder och kön.

Arbetsdelning

Ett anställningsförhållande i vilket arbetsgivaren anställer två (eller fler) arbetstagare för att utföra ett enda heltidsjobb. Det är ett slags deltidsarbete som säkerställer att det uppdelade jobbet alltid är bemannat. (Source)

Livslångt lärande

Livslångt lärande omfattar all inlärningsverksamhet som företas under livets gång och som syftar till att förbättra färdigheter, kunskap och kvalifikationer. Det är ett vitt begrepp som inbegriper individens bildning och är  flexibelt, mångsidigt och tillgängligt vid olika tidpunkter och platser under hela livet. Livslångt lärande omfattar hela skalan av formeltl, icke-formellt och informellt lärande. (Source)

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande i vilket en individ kan realisera sina förmågor, hantera normala stresssituationer, arbeta produktivt och hjälpa sin omgivning. (Source)

Muskel- och skelettebesvär

Arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär omfattar hälsoproblem som drabbar muskler, senor, brosk, det vaskulära systemet, nerver eller andra mjukdelar och leder i muskel- och skelettsystemet. Arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär är förknippade med repetitiva och  ansträngande arbetsuppgifter. Dessa hälsobesvär kan rangordnas från obekvämhet, lindrigare smärtor och smärtor till allvarligare tillstånd som kan leda till permanenta funktionshinder. (Source)

Psykologisk ålder

Psykologisk ålder är hur gammal man känner sig, agerar och uppför sig. Den är subjektiv och baserad på personens självuppfattning.

Riskbedömning

Riskbedömning är ett steg i utvärderingen av arbetsmiljörisker som medför att man identifierar risker och faror på arbetsplatsen samt vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas. Det är en dynamisk process som ger organisationen möjlighet att införa en proaktiv politik för att hantera risker på arbetsplatsen. (Source)

Stillasittande arbete

Stillasittande arbete är benämningen på arbete som karaktäriseras av minimala rörelser och låg energiförbrukning. Stillasittande arbete kräver ofta att den anställda sitter ned under lång tid.

Social ålder

Social ålder är benämningen på kulturella och samhällsrelaterade förväntningar på hur människor ska uppföra sig vid en viss ålder. Det är en uppskattning av personens kapacitet i sociala situationer enligt normal standard.

Hållbart arbete

Hållbart arbete livet igenom innebär stödjande arbets- och livsvilllkor som  medför att människor engagerar sig och stannar på arbetsplatsen under ett utökat arbetsliv. Dessa förhållanden möjliggör en matchning mellan arbete och de individuella omständigheter som ständigt förändras under livets gång och bör utvecklas med hjälp av handlingsprogram och lösningar både på och utanför arbetet. (Source)

Arbetsförmåga

Arbetsförmåga kan beskrivas som balansen mellan individuella resurser och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsförmågan påverkas även av milön utanför arbetsplatsen. Individuella resurser omfattar följande faktorer:  (1) hälsa och funktionella egenskaper; (2) kunskap och färdigheter; (3) värderingar, attityder och motivering. Arbetsrelaterade faktorer omfattar arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledarskap. (Source)

Funktionshinder

En fysisk eller psykisk försämring som kan hämma arbetstagarens utförande av arbetsuppgiften. I gruppen arbetstagare med funktionshinder  ingår människor med kroniska, långvariga eller gradvis ökande besvär. (Source)

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer är förhållanden i vardagslivet eller arbetslivet med positiv eller negativ inverkan på arbetstagarens allmänna hälsotillstånd. Exempel på negativa förhållanden är bl.a. kemiska faktorer (riskfyllda gaser eller ångor), fysiska faktorer (buller eller vibrationer), biologiska faktorer (bakterier, virus, svampar) eller psykosociala faktorer (till exempel balansen mellan arbetsliv och fritid).

Medicinsk rehabilitering

Syftet med medicinsk rehabilitering är återhämtningen av en fysisk eller psykisk skada liksom av livskvalitet för människor med fysiska eller psykiska funktionshinder.

Arbetsrisk

Arbetsrisk är en källa, situation eller handling som potentiellt kan vålla skada eller ohälsa eller en kombination av båda. (Source)

Psykosociala risker

Psykosociala risker uppstår på grund av brister i arbetets utformning, organisation och ledning, liksom ett dåligt socialt sammanhang på arbetsplatsen vilket kan leda till psykiska eller fysiska skador. Faktorer som arbetsrelaterad stress, våld från tredje part och trakasserier går under benämningen psykosociala risker. (Source)

Arbetsrelaterad stress

Människor upplever stress på arbetsplatsen när de känner att det finns en obalans mellan de krav som ställs på dem i arbetet och deras fysiska och psykiska resurser för att uppfylla dessa krav. (Source)

Yrkesinriktad rehabilitering

Målsättningen med yrkesinriktad (eller arbetsrelaterad) rehabilitering är att hjälpa människor med fysiska och psykiska besvär eller handikapp att överkomma hinder att få tillträde till, bibehålla eller återgå till sitt arbete eller någon annan väsentlig sysselsättning.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen innebär att arbetsgivare, anställda och samhället tillsammans anstränger sig för att förbättra människors hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Det kan uppnås genom att: (1) förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön (2) uppmuntra aktivt deltagande; och (3) uppmuntra personlig utveckling. (Source)

Anställningsbarhet

Anställningsbarhet kan definieras som  "en individs komptenser för att kunna anställas" eller en kombination av de faktorer som ger sökanden tillträde till ett arbete, förmågan att behålla det och göra framsteg i sin karriär". (Source)

Rehabilitering

Rehabilitering är en process med målsättningen att göra det möjligt för människor att optimalt återuppnå och behålla sina fysiska, sinnliga, intellektuella, pyskiska och sociala funktionsnivårer.

Tillbaka till arbetet

Återgång till arbetet är ett begrepp som omfattar alla procedurer och initiativ som eftersträvar och underlättar en reintegrering på arbetsplatsen av personer som drabbats av en nedsatt arbetskapacitet och arbetskompetens, beroende antingen på handikapp, sjukdom eller åldrande.

Medianålder

En ålder som delar in befolkningen i två lika stora halvor där ena halvan består av yngre människor och den andra av äldre. (Source)

Personlig skyddsutrustning

PPE (Personal Protective Equipment) eller Personlig skyddsutrustning omfattar all utrustning som utformats för att bäras eller hållas av arbetstagaren (kläder, hjälmar,  skyddsglasögon) för att skydda honom/henne mot en eller flera faror som kan utgöra ett hot i arbetsmiljön samt alla andra tillbehör som utformats med samma målsättning. Riskkällor för skyddsutrustningen kan vara fysiska, elektriska, värmerelaterade, kemiska, biologiska samt luftburna partiklar. Personlig skyddsutrustning måste användas när farorna inte kan undvikas eller tillräckligt reduceras med tekniska hjälpmedel genom kollektivt beskydd eller säkerhetsprocedurer i arbetsorganisationen. (Source)