1: Ikääntyminen ja työ

1
Ikääntyminen ja työ

Miksi ikääntyminen on työn kannalta merkittävä asia?

Euroopan väestö ikääntyy

Euroopan väestö ikääntyy. Ikääntyneiden ihmisten osuus kasvaa nopeammin kuin nuorempien ikäryhmien. Vuoteen 2080 mennessä 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä on lähes kaksinkertaistunut nykyisestä, ja heidän osuutensa Euroopan väestöstä on tuolloin jo kolmannes.  

Seuraavasta kaaviosta näkyy, että mediaani-ikä on noussut viime vuosikymmeninä, ja nousun ennustetaan jatkuvan.  

 Mediaani-ikä: EU-keskiarvo vuosien 1960 ja 2060 välillä

Väestön ikääntyminen tarkoittaa myös työvoiman ikääntymistä. Työmarkkinoille tulee entistä vähemmän nuoria, ja iäkkäiden ihmisten (55–64 vuotiaat) suhteellinen osuus työvoimasta kasvaa.

 Työssäkäyvän väestön ikäjakauma (1990-2060)

Ikääntyneiden työntekijöiden osuuden kasvaessa on tärkeää ottaa huomioon ikääntymisen vaikutukset työhön ja erityisesti ymmärtää työn ja iän välistä suhdetta. Eläkeikää on viime vuosina nostettu monissa maissa, ja nyt etsitään tapoja, joilla kansalaiset saataisiin pysymään työelämässä pitempään. Yhä useammat joutuvat tekemään työtä entistä iäkkäämpinä, joten työterveyden ylläpitäminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Lue lisää ikääntymisestä (seuraava osa)