4. Tööle naasmine

4
Tööle naasmine

Milline on minu roll tööle naasmise protsessis?

Tundke oma õigusi 

Teie tööandjal on võrdse kohtlemise seadusega kehtestatud kohustus kohelda kõiki töötajaid võrdselt ja  teha puuetega inimeste jaoks mõistlikke mugandusi. See tähendab, et tööandjad peavad võtma asjakohaseid meetmeid, et võimaldada puudega inimesele juurdepääsu ja osalemist töös. 

On tähtis tunda oma õigusi ja olla teadlik teie ettevõttes kehtivast tööle naasmise poliitikast võimaliku haigestumise või vigastuse korral.

Koostöö tähtsus

Edukas tööle naasmine eeldab tavaliselt koostööd teie, teie tööandja, teie raviasutuse ning töökeskkonnavoliniku vahel. Teie töövõimet arvestava töölenaasmisplaani väljatöötamiseks peab teie tööandja tegutsema käsikäes teie ja teie arsti või muu tervishoiuspetsialistiga. 

Kui olete pikemal haiguspuhkusel, püüdke hoida sidet oma tööandjaga algusest peale. See võib toimuda järgmiselt:

  • kontakteerute regulaarselt telefoni ja e-kirjade abil; 
  • palute hoida teid kursis tööl toimuvaga; 
  • lepite kokku, milliseid detaile teie haiguse või puude kohta tohib kolleegidele avalikustada ja millised peavad jääma konfidentsiaalseteks. 

Üldiselt on teie edukal tööle naasmisel olulise tähtsusega teie enese aktiivne osalemine tööle naasmise protsessis ja püsiv motivatsioon tööle naasmiseks nii kiiresti kui soovitatav.

Näiteid heade tavade kohta